Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania: „Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”.

Ogłoszenie nr 510205231-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.

Gmina Gierałtowice: Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 589830-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540182813-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/16/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zadania jest opracowanie szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej zasadności: § przebudowy istniejącego 2-kondygnacyjnego (parter, piętro oraz strych nieużytkowy) budynku handlowo-usługowego o kubaturze 6440,23m3 przy ul. Szkolnej 80 na działce nr 2000/121 na potrzeby 5-oddziałowego gminnego przedszkola, § zagospodarowania terenu wokół istniejącego 2-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego do przebudowy na potrzeby 5-oddziałowego gminnego przedszkola na działkach nr 2000/121, 2001/121, 2003/121 i 1998/122. Istniejący budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na działce nr 2000/121 oraz działki nr 2001/121, 2003/121, 1998/122 bezpośrednio sąsiadujące z przedmiotowym budynkiem nie stanowią własności Gminy Gierałtowice. Gmina Gierałtowice zawarła stosowne porozumienie z właścicielem budynku na działce nr 2000/121 umożliwiające sporządzenie niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej. Ø Podstawowe parametry techniczne istniejącego budynku przeznaczonego do przebudowy: Powierzchnia zabudowy m2 697,56 Powierzchnia całkowita m2 2089,72 Powierzchnia podłóg (parter, piętro) m2 1158,49 Kubatura budynku m3 6440,23 Długość budynku m 31,27 Szerokość budynku m 30,97 Wysokość budynku m 11,05 Ilość kondygnacji kondygnacja Dwie kondygnacje (parter, piętro) + strych nieużytkowy Ø Podstawowe parametry techniczne działek Działka nr 2000/121 ha 0,20 Działka nr 2001/121 ha 0,20 Działka nr 2003/121 ha 0,0269 Działka nr 1998/122 ha 0,0998 2. Analiza techniczno-ekonomiczna swoim zakresem rzeczowym powinna obejmować co najmniej: a. Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 2000/121 w rejonie przebudowywanego budynku oraz na działkach nr 2001/121, 2003/121 i 1998/122 obejmujący: § Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej lub budowę nowego zjazdu z drogi publicznej, § Chodniki i ścieżki piesze, jezdnię manewrową wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych (nawierzchnie utwardzone), § Zieleń wraz z nasadzeniem drzew i krzewów, § Elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), § Plac zabaw wraz z wyposażeniem, § Oświetlenie terenu, § Ogrodzenie terenu. b. Projekt architektury, konstrukcji, aranżacji wnętrz przebudowy budynku na 5-oddziałowe przedszkole, obejmujący konieczny do wykonania zakres robót budowlanych, umożliwiający przystosowanie budynku do nowej funkcji, w tym między innymi: § Wszystkie konieczne roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w budynku, § Uzupełnienie ścian konstrukcyjnych (w razie konieczności), § Dostosowanie istniejących elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, ściany fundamentowe, stropy, belki, nadproża, słupy, schody, konstrukcja dachu itp.) do nowej funkcji pomieszczeń, § Dostosowanie części strychu nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, § Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodochronne, § Remont lub wymiana podłóg i posadzek, § Balustrady i pochwyty stalowe, § Ściany działowe, § Sufity podwieszane, § Roboty wykończeniowe (tynki, gładzie gipsowe, roboty malarskie, okładziny ścian itp.), § Stolarka okienna PCV, stolarka i ślusarka drzwiowa, § Roboty elewacyjne i obróbki blacharskie, § Dostosowanie istniejącego urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych do eksploatacji na 3 przystankach (parter, piętro, strych nieużytkowy), § Niezbędny zakres prac związany z przebudową konstrukcji i pokrycia dachowego oraz kominami. c. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujący: § Przebudowę instalacji wody zimnej i ciepłej, § Budowę instalacji hydrantowej (w razie konieczności), § Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, § Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (w tym ogrzewania podłogowego) na pozostałej części budynku, § Przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, § Przebudowę w razie konieczności instalacji gazu, zaprojektowanie systemu detekcji gazu, § Przebudowę istniejącej kotłowni ze względu na brak instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz ze względu na zmianę funkcji budynku. d. Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy sanitarnych obejmujący: § Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza wodociągowego, § Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji sanitarnej, § Przebudowę oraz częściowe wykonanie nowej zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji deszczowej, § Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza gazu. e. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmujący: § Przebudowę istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych a w razie konieczności zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Obiekt winien być wyposażony co najmniej w następujące systemy, urządzenia i instalacje: Ø główna tablica rozdzielcza, Ø instalacja oświetlenia podstawowego, Ø instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, Ø instalacja oświetlenia nocnego, Ø instalacja gniazd wtyczkowych, Ø instalacja gniazd wtyczkowych typu „data”, Ø instalacja zasilania urządzeń technologicznych kotłowni, Ø instalacja zasilania urządzeń technologii kuchni, Ø instalacja zasilania kontroli detekcji gazu, Ø instalację zasilania wentylacji mechanicznej, Ø instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagającej indywidualnego zasilania i zabezpieczenia, Ø instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, Ø instalacja odgromowa, Ø instalacja sieci strukturalnej (telefon i internet), Ø instalacja do odbioru cyfrowym programów radiowych i telewizyjnych, Ø elektroniczny system rejestracji i rozliczania odpłatności dzieci, Ø instalacja monitoringu wizyjnego CCTV (z wykorzystaniem istniejącej instalacji), Ø instalacja sygnalizacji i włamania napadu SSWiN (z wykorzystaniem istniejącej instalacji), Ø instalacja domofonowa. f. Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy elektrycznych i niskoprądowych obejmujący: § Przebudowę w razie konieczności zasilania budynku w energię elektryczną, § Oświetlenie terenu wokół przebudowywanego budynku, § Wykonanie nowego przyłącza teletechnicznego do budynku. g. Projekt wyposażenia meblowego oraz pozostałego wyposażenia przedszkolnego obejmujący zakres umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie 5-oddziałowego przedszkola (meble szatniowe, szafy, biurka, stoły, krzesła, szafy na leżanki, leżanki, zestawy pościeli, dywany, kanapy itp.). h. Projekt technologii kuchni wraz z zestawieniem urządzeń gastronomicznych. 3. Analiza techniczno-ekonomiczna obejmuje wykonanie następujących opracowań: 3.1. KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA: a) Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlano-instalacyjnej w wymaganym zakresie. b) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby 5- oddziałowego przedszkola łącznie z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej cztery wizualizacje obiektu łącznie z zagospodarowaniem terenu. c) Przedstawienie koncepcji określonej w ust. 3.1 pkt „b” Zamawiającemu do akceptacji. 3.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE): a) Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach mapy zasadniczej dla wykonania niniejszego opracowania (Zamawiający nie wymaga mapy do celów projektowych), b) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej analizy techniczno-ekonomicznej (tj. projektom wykonawczym), c) Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej, d) Opracowanie (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) badań geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej w razie potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, e) Uzyskanie lub sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów, wytycznych, danych, opracowań itp. niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych, f) Opracowanie projektów wykonawczych, g) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. h) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. i) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. Szczegółowy i planowany zakres zadania został określony w rozdziale III pkt 1-2 niniejszej SIWZ. Zamawiający w celu umożliwienia wykonania niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej załącza następujące opracowania i dokumenty: § proponowany program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Analiza techniczno-ekonomiczna zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”, § opis techniczny do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego z wewnętrzną instalacją gazową oraz ze zbiornikiem wód deszczowych, § rysunek - sytuacja w terenie, § rysunek - rzut parteru - dokumentacja powykonawcza, § rysunek - rzut piętra - dokumentacja powykonawcza, § rysunek - rzut strychu, § rysunek - przekrój „a-a” oraz „b-b” które stanowią integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian w koncepcji programowo-przestrzennej przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 4. Roboty budowlane mogą być realizowane na podstawie elementów przedmiotowej analizy techniczno- ekonomicznej (dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, stwior, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót). W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza analiza techniczno-ekonomiczna bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 5. Zakres i forma przedmiotowego opracowania (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich) powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych w tym między innymi: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986), c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 r. poz. 1422), d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 6. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie elementów analizy techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, stwior, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót), stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach oddzielnej umowy) podczas wykonywania robót na podstawie elementów analizy techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, stwoir, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektu umowy: 9.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: 9.2. w zakresie używania, 9.3. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 9.4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 9.5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 9.6. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w analizie techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, stwoir, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. 9.7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 10. Wykonawca oświadcza, że opracowana analiza techniczno-ekonomiczna na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do analizy techniczno-ekonomicznej lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający po stwierdzeniu, że kwota najkorzystniejszej oferty (153 159,60 zł. ) przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie Gminy na rok 2019 sprawdził możliwość uzupełnienia środków przeznaczonych na realizację zadania. Po analizie osiągniętych dochodów i planowanych wydatków stwierdził, że nie dysponuje kwotą pozwalającą na wybór oferty z najkorzystniejszą ceną. Nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, co obliguje go do unieważnienia postępowania zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania_UZP udzieleniu zamówienia.pdf
PDFUnieważnienie postępowania_BIP.pdf