Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gierałtowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-04-25.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-09-18.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Zdarzyć się mogą sytuacje, pomimo starań redaktorów serwisu, że pewne informacje, dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • wyłączone są  z jawności – informacje niejawne
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Anna Gałązka, agalazka@gieraltowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 30 11 349. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48
Tel.: +48323011300
Faks: +48323011306
E-mail:
Strona internetowa: gieraltowice.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do Urzędu:

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Gierałtowice, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego Urzędu Gminy Gierałtowice, telefonicznie pod numerem - 32 30 11 349 lub mailowo - informacja@gieraltowice.pl.

2.  Wejście dla osób niepełnosprawnych, z ograniczeniem zdolności ruchowej, osób z wózkami, znajduje się z drugiej strony, z tyłu głównego  budynku Urzędu Gminy Gierałtowice.

3. W obu budynkach Urzędu Gminy Gierałtowice nie ma windy.

4. Pracownik Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

5. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

6. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Gierałtowice, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Podawczym, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: urzadgminy@gieraltowice.pl
  • faksem na nr 32 30 11 306,
  • telefonicznie na nr 32 30 11 300

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice