Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/89/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. W zależności od przyznanej uczniowi formy pomocy stypendium szkolne będzie realizowane, miesięcznie, kwartalnie, w dwóch ratach lub jednorazowo. ”;

2) W § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt 1-3 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat, w tym dokumentów wystawionych w miesiącach wakacyjnych i dotyczących następującego po nich roku szkolnego ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zami.pdf

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Śląsk.:PDF110_ pomoc socjalna dla uczniów zmiana uchw.Dz.Urz.Woj. Śląsk..pdf