Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór”.

oznaczenie sprawy PN/20/2019     dnia: 08.11.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór”  

 

 

 

Numer

oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty

 

 

 

Termin wykonania

 zamówienia

 

 

 

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

 

 

 

Warunki

płatności

 

1.

 

 

 

OBI COMPLEX Rafał Zgoda

ul. Wysoka 5, 44-240 Żory

 

89 974,50 zł.

 

do 20 grudnia 2019r.

 

 

9 lat

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 28 155,00 zł.

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP.pdf