Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

FORMULARZ  OFERTY

NA WYKONANIE bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice o wartości nieprzekraczajacej równowartości kwoty 30 000 euro

(nazwa rodzaju zamówienia)

 

  1. NAZWA i ADRES  ZAMAWIAJACEGO

Gmina Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

NIP 969-160-69-09

 

2.    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice oraz jednostek organizacyjnych gminy polegającej na: otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych, realizacji wszystkich poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym oraz  na  rachunki  w innych bankach, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu  „over  night”,  generowanie wyciągów z wykonanych operacji, prowadzenie rachunku budżetu Gminy Gierałtowice w formie rachunku skonsolidowanego, udostępnienie systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego formularza oferty.

 

Dla potrzeb kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego podajemy następujące dane:

1.

Ilość rachunków bankowych

57

2.

Średnia ilość przelewów w miesiącu

4 033

3.

Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki w miesiącu w zł.

234 122

4.

Średnia ilość wpłat gotówkowych w miesiącu

398

5.

Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków w miesiącu w zł.

42 207

6.

Średnia ilość wypłat gotówkowych w miesiącu

8

7.

Średni dzienny stan środków na wszystkich rachunkach

5 652 552

 

2.1 Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

  1. Okres gwarancji (wymagany) nie dotyczy,
  2. Warunki płatności:  wynagrodzenie miesięczne płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca,

 

 

      3.   FORMA  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

Ofertę na niniejszym FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2019r.

do godz. 12.00 w formie pisemnej/fax/drogą elektroniczną na adres  :

Urząd Gminy Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

Referat Planowanie i Finansów

pok. nr 106 

fax 032 30 11 306

e-mail

 

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

- cena (miesięczny koszt obsługi bankowej) – waga 60%,

- współczynnik banku, przez który pomnożone jest oprocentowanie rachunków bankowych – waga 5%,

- współczynnik banku, przez który pomnożone jest oprocentowanie lokat typu overnight – waga 35%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych przy zastosowaniu poniższego wzoru.

 

Po = Pc+Prb+Pl

 

gdzie:

Po = wartość punktowa badanej oferty

Pc = wartość punktowa w kryterium “cena (miesięczny koszt obsługi bankowej)” obliczona wg wzoru: (cena najniższa wśród ofert/cena badanej oferty)*100 pkt *60%

Prb = wartość punktowa w kryterium współczynnik banku pomniejszający oprocentowanie rachunków bankowych obliczony wg wzoru: (współczynnik badanej oferty /współczynnik najwyższy wśród ofert)*100 pkt*5%

Pl = wartość punktowa w kryterium współczynnik banku pomniejszający oprocentowanie lokat typu overnight obliczony wg wzoru: (współczynnik badanej oferty /współczynnik najwyższy wśród ofert)*100 pkt*35%

 

Załączniki: