Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2020 roku”

 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi

 

 „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2020 roku”

Gmina Gierałtowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Gierałtowice, zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48    

NIP 969-160-69-09

REGON 276257848

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Zamówienie obejmuje całodobową gotowość do świadczenia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Gierałtowice, tj.:
 1. niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt i podjęcie czynności weterynaryjnych adekwatnych do stanu zdrowia zwierzęcia,
 2. transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych,
 3. całodobową opiekę lekarsko – weterynaryjną, w tym dokarmianie, obejmującą diagnostykę i leczenie w czasie nie dłuższym niż będzie potrzebny do uzyskania kondycji zdrowotnej zwierzęcia pozwalającej na umieszczenie go w schronisku dla zwierząt lub w przypadku kotów wolnożyjących wypuszczenia na wolność,
 4. eutanazję zwierzęcia na miejscu zdarzenia lub w miejscu świadczenia usług, gdy zaistnieje taka konieczność wynikająca ze stanu jego zdrowia wraz z utylizacją zwłok,
 5. usypianie ślepych miotów,
 6. wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów,
 7. prowadzenia ewidencji podjętych interwencji oraz ewidencji zwierząt przyjętych na zabiegi i przesyłania Zamawiającemu zebranych informacji w comiesięcznych sprawozdaniach,

 

2    Zamówienie dotyczy zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących, przy czym w przypadku poszkodowanych w zdarzeniach drogowych dziko żyjących zwierząt zamówienie obejmuje: niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia drogowego, ocenę stanu zdrowia zwierzęcia udzielenie niezbędnej doraźnej pomocy i podjęcie postępowania adekwatnie do oceny sytuacji:

 

 1. gdy zwierzę wymaga leczenia -  powiadomienie Zamawiającego o konieczności skierowania zwierzęcia do właściwego ośrodka rehabilitacji zwierząt,
 2. gdy zaistnieje taka konieczność wynikająca ze stanu zdrowia eutanazję zwierzęcia na miejscu zdarzenia i powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.
 1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
 2. Warunki płatności – płatność nastąpi miesięcznie na podstawie wystawionych faktur, z okresem płatności 21 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

 1. Wymagania jakie powinien spełniać Zleceniobiorca w zakresie posiadania niezbędnych zezwoleń.

Wraz z formularzem Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza/y weterynarii posiadającego/ych prawo do wykonywania zawodu przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko – Weterynaryjną.
 2. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Forma złożenia oferty

 

Ofertę na załączonym FORMULARZU OFERTY należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48, pokój 114

lub pocztą elektroniczną (skan formularza oferty) na adres:

 

 

 1. Kryteria wyboru oferty

 

 1. Cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma cen jednostkowych będzie najniższa.

Uwaga: wartość każdej z cen musi być większa niż zero.

 

 1. Odległość – siedziba Zleceniobiorcy musi znajdować się w odległości nie większej niż

20 km od siedziby Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

Powyższe punkty muszą być spełnione łącznie.

 

 1. Informacja o przedmiocie zamówienia: informacji udziela Sylwia Wypiór,

 tel. 32 30 11 365, e-mail: swypior@gieraltowice.pl

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 30.000 euro i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Zleceniobiorcy bez podania przyczyny. O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje Zleceniobiorcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Załączniki: