Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” - aneks nr 2.

Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604076-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500261458-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/13/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach”. Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje budynek pałacu - stanowiący obecnie między innymi siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Gierałtowice, Gminnego Przedszkola oraz park krajobrazowy stanowiący otoczenie budynku pałacu. Całość zamierzenia objęta przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest przy ul. Parkowej 11 w Przyszowicach na działkach nr: 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 610/36, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 482/39, 483/39, 484/40, 485/40, 227, 228. Przedmiotowy budynek pałacu oraz park krajobrazowy jest wpisany do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod numerem A/1284/81. 2. Zadanie obejmuje: 2.1. WSTĘPNE PRACE PROJEKTOWE – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWALORYZACJI BUDYNKU PAŁACU ORAZ KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWALORYZACJI PARKU KRAJOBRAZOWEGO: a) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu oraz dla instalacji w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania zamówienia. b) Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby realizacji zadania wraz z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie oraz wycinkę. c) Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej budynku pałacu. d) Opracowanie wstępnego programu prac konserwatorskich oraz uzgodnienie go z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. e) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji budynku pałacu, przebudowy i remontu łącznie z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania budynku pałacu (droga p.poż., miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, oświetlenie elewacji pałacu oraz terenu przylegającego do budynku pałacu) z uwzględnieniem obecnych i planowanych użytkowników, wyposażenia i elementów wykończenia, w tym przedszkola z dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz uzgodnienie przedmiotowej koncepcji z rzeczoznawcami w zakresie przepisów przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych. Koncepcja powinna umożliwić realizację zadania (roboty budowlane) z podziałem na poszczególne etapy realizacji zadania. W pierwszym etapie należy przewidzieć m.in. przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego na parter budynku pałacu. Podział na etapy realizacji zadania należy uzgodnić z Zamawiającym. Przedmiotowa koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej trzy wizualizacje wnętrza obiektu. f) Opracowanie koncepcji rewaloryzacji parku krajobrazowego usytuowanego w sąsiedztwie pałacu z uwzględnieniem kompozycji roślinnych a także stałych elementów wyposażenia parku (w tym przeniesienie istniejącego placu zabaw przy budynku pałacu w inne miejsce uzgodnione z konserwatorem zabytków). g) Przedstawienie koncepcji określonych w rozdziale III pkt. 2.1 „e”, „f” SIWZ Zamawiającemu do akceptacji. 2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA: 2.2.1 PROJEKT BUDOWLANY WRAZ ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI OPRACOWANIAMI, UZGODNIENIAMI, OPINIAMI, BADANIAMI: a) Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej. b) Wykonanie dla uzgodnionych przez Zamawiającego koncepcji (określonych w rozdziale III w pkt. 2.1 „e”, „f” SIWZ) niezbędnych badań i opracowań w tym między innymi: § badań geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej a w razie konieczności dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, § badań architektonicznych oraz szczegółowego programu prac konserwatorskich. c) Uzyskanie wytycznych konserwatorskich na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym koncepcji programowo-przestrzennych. d) Opracowanie szczegółowego zakresu prac konserwatorskich oraz uzgodnienie go ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. e) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. f) Uzyskanie warunków technicznych dostawców mediów w zakresie zmian dotyczących zapotrzebowania na media lub ewentualnych zmian przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, opracowanie rozwiązań projektowych usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury jeżeli będą wymagane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. g) Uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia gazu do budynku pałacu - w przypadku możliwości zapewnienia dostawy paliwa gazowego. h) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie o odmowie wydania jeżeli będzie wymagane. i) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla opracowań składających się na przedmiot zamówienia przez odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe lub inne jednostki, w tym uzgodnienia z użytkownikami obiektu. j) Sporządzenie niewskazanych z nazwy opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności zamówienia lub jej części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, czy opinii i sprawdzeń innych jednostek uzgadniających. k) Opracowanie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego koncepcji określonych w rozdziale III w pkt. 2.1 „e”, „f” SIWZ kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego złożenie go do właściwych organów administracji budowlanej, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń, badań, pomiarów oraz ekspertyz niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Projekt budowlany winien być wykonany w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych z podziałem na etapy w zakresie uzgodnionym w koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji pałacu. Projekt dostosowania przedszkola do obowiązujących przepisów (jeżeli taki będzie konieczny) należy wykonać jako odrębne opracowanie. l) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę. m) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (w razie konieczności). 2.2.2 PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE: a) Opracowanie projektów wykonawczych branżowych (zagospodarowanie parku krajobrazowego, zagospodarowanie terenu przyległego do budynku pałacu, architektura wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem meblowym, konstrukcja, instalacje i przyłącza/sieci sanitarne, instalacje i przyłącza/sieci elektroenergetyczne i niskoprądowe) w sposób umożliwiający wykonywanie robót budowlanych z podziałem na etapy w zakresie uzgodnionym w koncepcji programowo-przestrzennej oraz projekcie budowlanym. b) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. c) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. d) Sporządzenie planu BIOZ. e) Opracowanie harmonogramu realizacji prac budowlanych z uwzględnieniem technologii wykonania robót, etapów projektowych, czasokresu wykonania jak również zapewniając etapowanie inwestycji w latach. f) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. 2.3 UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ UZYSKANIE DECYZJI O USUNIĘCIU DRZEW I KRZEWÓW. a) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym). b) Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (w razie konieczności). 3. Dokumentacja projektowa swoim zakresem powinna obejmować co najmniej: a) Projekt zagospodarowania parku krajobrazowego obejmujący: § Charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, nasadzenia drzew i krzewów. § Remont istniejących ścieżek pieszych, zaprojektowanie nowych ścieżek pieszych. § Zaprojektowanie wyposażenia parku oraz elementów małej architektury – ławki, kosze, altany itp.). § Remont istniejącego oświetlenia parku (w razie konieczności), zaprojektowanie oświetlenia przy nowych ścieżkach pieszych. § Zaprojektowanie nowej lokalizacji istniejącego placu zabaw uzgodnionej z konserwatorem zabytków. § Zaprojektowanie monitoringu CCTV terenu parku krajobrazowego. b) Projekt zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania budynku pałacu: droga p.poż., miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, oświetlenie elewacji budynku pałacu oraz terenu przylegającego do budynku pałacu. c) Projekt architektury wraz z aranżacją wnętrz oraz projekt konstrukcji obejmujący: § Remont budynku pałacu o wymiarach zewnętrznych ok. 40,5x26,6m, wysokości ok. 15,6m, kubaturze ok. 13 000 m3, powierzchni zabudowy ok. 850m2, powierzchni użytkowej ok. 2 570 m2. § Przebudowę wejścia do pałacu od strony północnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. § Renowację wejścia do pałacu od strony południowej. § Zaprojektowanie windy osobowej wewnątrz budynku. § Zaprojektowanie holu wejściowego na poziomie piwnic z dojściem do windy i klatki schodowej. § Zaprojektowanie na kondygnacji poddasza pomieszczeń użytkowych i technicznych oraz korytarza łączącego klatki schodowe (z uwzględnieniem pozostawienia mieszkania na tejże kondygnacji). § Remont dachu wraz z wymianą pokrycia oraz wymianą i przebudową konstrukcji, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu. § Wzmocnienie lub wymianę stropów wg zakresu wynikającego z ekspertyzy techniczno-budowlanej jak i przystosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji. § Przystosowanie klatek schodowych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz połączenie z poddaszem. § Zmianę układu ścian wewnętrznych i pomieszczeń z przystosowaniem do nowych funkcji. § Zaprojektowanie zmian funkcjonalnych w budynku pałacu wydzielających przedszkole jako odrębną strefę pożarową. § Dostosowanie obiektu oraz terenu przyległego do korzystania przez osoby niepełnosprawne. § Zaprojektowanie sanitariatów wewnątrz obiektu wraz z koniecznymi instalacjami. § Wymianę oraz naprawę posadzek, okładzin ściennych. § Wymianę oraz naprawę stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. § Remont elewacji budynku w wymaganym zakresie. § Zaprojektowanie wyposażenia meblowego dla pomieszczeń: Urzędu Stanu Cywilnego (sala ślubów i poczekalnia, biuro ewidencji i dowodów, archiwum, serwerownia, aneks kuchenny itp.), Sali Sesyjnej/GOK oraz aneksu kuchennego przy tej sali, Biura Rady Gminy, Biura Sołtysa i Rady Sołeckiej. § Zaprojektowanie wyposażenia meblowego (typu stoliki, ławki, krzesła, gabloty informacyjne itp.) w holach i korytarzach ogólnodostępnych. d) Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujący: § Demontaż istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji wody ciepłej i zimnej. § Demontaż istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. § Demontaż istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. § Zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, inst. klimatyzacji. § Remont kotłowni i węzła cieplnego. § Zaprojektowanie instalacji gazu wraz ze zmianą kotłowni olejowej na kotłownię gazową (w przypadku uzyskania możliwości zapewnienia dostawy paliwa gazowego). e) Projekt zewnętrznych sieci i przyłączy sanitarnych obejmujący: § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy a w razie konieczności projekt nowego przyłącza wodociągowego. § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy a w razie konieczności projekt nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. § Zaprojektowanie przyłącza gazu (w przypadku uzyskania możliwości zapewnienia dostawy paliwa gazowego). f) Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych obejmujący: § Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych. § Remont a w razie konieczności zaprojektowanie nowego oświetlenia elewacji budynku pałacu. § Zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych w zakresie: v główna tablica rozdzielcza, v instalacja oświetlenia ogólnego, v instalacja oświetlenia nocnego, v instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, v instalacja oświetlenia zewnętrznego, v instalacja gniazd wtyczkowych, v instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu „DATA”, v instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania i zabezpieczenia, v instalacja odgromowa, v instalacja sieci strukturalnej, v instalacja nagłośnienia, v instalacja systemu CCTV, v instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, v instalacja do odbioru cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych. v Instalacja domofonowa. g) Projekt zewnętrznych sieci i przyłączy elektrycznych i niskoprądowych obejmujących: § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy a w razie konieczności projekt nowego zasilania budynku w energię elektryczną. § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy w razie konieczności projekt nowych przyłączy teletechnicznych (telefoniczne i informatyczne). 4. Szczegółowy zakres zadania określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla wykonania dokumentacji projektowej pn.: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach przy ul. Parkowej, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany założeń projektowych w ramach istniejącej kubatury pałacu, w stosunku do założeń przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej. 5. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności: a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1073), c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami), d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017. poz. 519 z późniejszymi zmianami), e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami.), f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462), g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1129), h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 30 poz. 1389). 6. CPV 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, c) dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancyjnym wykonanej na wniosek Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach oddzielnej umowy) podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: a) stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową będąca przedmiotem niniejszej umowy, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej wymienionej w rodz. III pkt. 1-3, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia tych rozwiązań z Zamawiającym, c) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie szkiców w Dzienniku Budowy, d) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji. 10. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy: 10.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 10.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 10.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 11. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnej 3 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia lub w przypadku przedłużenia okresu gwarancji zgodnie z pkt XIII SIWZ na okres deklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
03.10.2018 r. - 12.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Termo-Klima MK Sp. z o.o., Sp.k- Lider,  biuro@termo-klima,  ul. Tartaczna 12,  40-749,  Katowice,  kraj/woj. śląskie

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak,  hanna.lesniak@studioquattro.eu,  ul. Szpaków 51,  40-541,  Katowice,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 375000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w & 2 w pkt. 1c), tj. terminu pośredniego - termin końcowy pozostał bez zmian, oraz zmiana projektanta branży drogowej określonego w & 3 w pkt. 1 e). Zmiany były przewidziane w projekcie umowy i ogłoszeniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dokonano zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej tj. terminu pośredniego z dnia 07.10.2019 r. na dzień 12.12.2019 r. ze względu na nieuzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień i decyzji wynikających z opóźnień niezależnych od Wykonawcy. Termin końcowy pozostał bez zmian. Wprowadzono do umowy nowego projektanta branży drogowej ze względu na śmierć projektanta (zgodnie z umową & 11 ust. 1, ust.9 pkt.9.1 a).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o zmianie umowy, aneks 2.pdf