Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnegodo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach

Na podstawie

- art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

- § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XXX/226/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 9 maja 2013 r. poz. 3772)

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie udziału w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Przyszowicach w wysokości 333.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).
§ 2. Źródłem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym są dochody własne budżetu gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Blaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnegodo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach.pdf