Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2137/227 zapisanej w KW nr GL1G/00135194/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej o powierzchni 144 m2 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości.pdf