Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ...

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

- art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),

§ 1. 1. Określa się dodatkową usługę świadczoną przez Gminę Gierałtowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów polegającą na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m 3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiorze tych odpadów i ich zagospodarowaniu. § 2. 1. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi, o której mowa w § 1.
2. Usługa świadczona jest wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości zamieszkałej i wymaga każdorazowo:
1) zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z usługi dodatkowej,
2) odbioru worka typu „big-bag” przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, w Urzędzie Gminy Gierałtowice – Referat Ochrony Środowiska.

3. Odbiór zapełnionego worka typu „big-bag” z nieruchomości następuje w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Gierałtowice – Referat Ochrony Środowiska, konieczności jego odbioru.

§ 3. Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usługi, o której mowa w § 1, wynosi 194,40 zł brutto za sztukę. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/23/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 8026).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia.pdf

opublikowano Dz.Urz.Woj. Śląsk.: PDF125_big-bag cena.Dz.Urz. Woj. Śl..pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze: PDF9_ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_NPII.4131.1.107.2020.pdf