Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” na wniosek Wójta Gminy

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów w Gminie Gierałtowice zgodnie z Załącznikiem nr 2. § 3. Traci moc Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach "Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice" oraz Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/19 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach "Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice". § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminne.pdf

opublikowano Dz.Urz. Woj. Śl.: PDF127_regulamin-stypendia Wójta.Dz.Urz. Woj. Śl..pdf