Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z dnia 28 stycznia 2020 roku z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

PROTOKÓŁ

z dnia 28 stycznia 2020 roku

 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

 

 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010 r w  sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, do konsultacji społecznych przedłożono projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

 

Termin konsultacji wyznaczono w dniach od 17 stycznia 2020 r do  24 stycznia 2020 r.
 

Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania swoich uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu w formie pisemnej, na przygotowanym formularzu zgłaszania opinii.

 

Ogłoszenie o trwających konsultacjach społecznych wraz z formularzem zgłaszania opinii, a także projektem uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały skorzystał Klub Sportowy Spartan Knurów. Propozycja zmian dotyczyła głównie rangi zawodów i osiągniętych wyników sportowych, za które stypendia będą przyznawane oraz wysokości miesięcznego stypendium sportowego.

 

Proponowane rozwiązania nie zostały uwzględnione.

 

PDFprotokol.pdf