Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03-07-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

- art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

§ 1. 1. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907).
2. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, skutkujące zmniejszeniem o kwotę 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3720). § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03-07-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej.pdf (123,38KB)

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: PDF176_zwolnienie z części opłaty za odpady KDR Dz.Urz. Woj. Ślask...pdf (233,10KB)