Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03-07-2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

- art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w pkt. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach pisemnie lub w formie elektronicznej z zachowaniem wskazanych w § 2 warunków i trybu jej składania w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana,
3) do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);
3) Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości dokumentu ze wzorem deklaracji określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,
2) kopia faktury za zużycie wody i/lub odprowadzenie ścieków uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
3) umowę najmu zawierającą zobowiązanie się najemcy do złożenia deklaracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3388).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03-07-2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (285,17KB)

XLSXZalacznik1 XXIV/179/2020.xlsx (20,15KB)

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: PDF179_deklaracja odpady.Dz.Urz. Woj. Ślask.pdf (261,40KB)