Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania : „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”

Gierałtowice, dnia 15.07.2020 r.

PN/12/2020

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek  gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek  gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”,
Nr rej. PN/12/2020
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

P.P.U.H. HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 18,
41-506 Chorzów

 

Cena oferty brutto wynosi: 2 070 006,20 zł. 

(słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy sześć złotych 20/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Doświadczenie kierownika budowy:                            20%

Okres gwarancji                                                            20%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz zprzyznaną ofertom punktacją wg kryteriówoceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

 

Cena

 

60%

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Doświadczenie kierownika budowy

20%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

 

20%

 

 

 

Łączna ilość punktów

1.

ARCHI Sp. z o.o.

ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno

 

 

49,91 pkt

 

0 pkt

 

20,00 pkt

 

69,91 pkt

 

2.

 

ENERGO-BUD Sp. z o.o.
ul. Żeleńskiego Boya 16,

44-113 Gliwice

 

51,399 pkt

 

0 pkt

 

20,00 pkt

 

71,99 pkt

3.

BAUPLATZ Sp. z o.o.

ul. Centralna 142,
44-323 Połomia

 

52,22 pkt

 

0 pkt

 

20,00 pkt

 

52,22 pkt

4.

Zakład Budowlano-Instalacyjny „ALFA” Wojciech Caputa w spadku
44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1

 

47,84 pkt

 

0 pkt

 

20,00 pkt

 

67,84 pkt

 

5.

 

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza
Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 11
41-308 Dąbrowa Górnicza

 

47,72 pkt

 

0pkt

 

20,00 pkt

 

67,72 pkt

 

6.

 

Zakład Remontowo-Budowlany

„IZ-BUD”
mgr. inż. Waldemar Pruszkowski, ul. Wesoła 31,43-200 Pszczyna

 

55,72 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

95,72 pkt

 

7.

 

P.P.U.H. HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 18,
41-506 Chorzów

 

60,00 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

100,00pkt

 

8.

 

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice

 

46,62 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

86,62 pkt

 

9.

 

Firma–Produkcyjno-Usługowo- Handlowa Mabapa Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427,
44-151 Gliwice

 

Oferta odrzucona

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 21.07.2020 r.

 

Zamawiający odrzucił  z postępowania ofertę wykonawcy :

Firma–Produkcyjno-Usługowo- Handlowa Mabapa Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427,   44-151 Gliwice

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W toku badania ofert Zamawiający stwierdził , że w ofercie Wykonawcy brakuje załącznika do oferty: „Zbiorcze zestawienie kosztów zadania”.
Zamawiający ustalając treść w/w dokumentu zobowiązał równocześnie wszystkich wykonawców do przedstawienia poszczególnych kosztów zadania na etapie złożenia oferty.  Skoro zamawiający ustalił, że treść zobowiązania ma być opisana w konkretnym dokumencie, w określony sposób, a w/w załącznik stanowi integralna część oferty, to brak spełnienia powyższego wymogu przez jednego z wykonawców oznacza, że treść tej oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. W związku z tym, że po upływie terminu składania ofert nie można uzupełniać treści złożonych ofert , a załącznik stanowi treść oferty(  załącznik zawiera informacje umożliwiające porównanie ofert) jest to dokument, który ze względu na brak podstawy prawnej nie może zostać uzupełniony  na etapie sprawdzania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

 

 

Kopia
IZPG a/a

Otrzymują:
1. ARCHI Sp. z o.o., ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno
2. ENERGO-BUD Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 16,44-113 Gliwice
3. BAUPLATZ Sp. z o.o., ul. Centralna 142, 44-323 Połomia

4. Zakład Budowlano-Instalacyjny „ALFA” Wojciech Caputa w spadku ,ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice

5. Hutnicze Przeds. Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza

6. Zakład Remontowo-Budowlany „IZ-BUD” mgr. inż. Waldemar Pruszkowski, ul. Wesoła 31,43-200 Pszczyna

7. P.P.U.H. HYDROBUD Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 18, 41-506 Chorzów

8. Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice

9. Firma–Produkcyjno-Usługowo- Handlowa Mabapa Piotr Chudoba, ul. Daszyńskiego 427,  44-151 Gliwice

 

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf