Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania : „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”

Z A W I A D O M I E N I E

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”,
Nr rej. PN/15/2020
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALBUD” sp. z o.o.

44-190 Knurów, Ul. Wilsona 24

 

Cena oferty brutto wynosi: 380 977,22 zł. 

(słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł 22/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz zprzyznaną ofertom punktacją wg kryteriówoceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALBUD” sp. z o.o.

44-190 Knurów

Ul. Wilsona 24

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100 pkt

 

2.

 

F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427
44-151 Gliwice

 

 

47,05 pkt

 

0 pkt

 

47,05 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 28.07.2020 r.

 

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf