Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przyszowic”, PN/14/2020.

Z A W I A D O M I E N I E

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przyszowic”

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przyszowic”,
Nr rej. PN/14/2020
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A
41-600 Świętochłowice

 

Cena oferty brutto wynosi: 25 805,40 zł. 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

 

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

 

40%

 

 

 

Łączna ilość punktów

1.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA
 „EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA”
Paweł Matera,
39-205 Pustków 288

 

 

60,00 pkt

 

0 pkt

 

60,00 pkt

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka
44-203 Rybnik
ul. Por. K. Ogrodowskiego 30c

 

34,08 pkt

 

40,00 pkt

 

74,08 pkt

 

3.

 

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A
41-600 Świętochłowice

 

58,13 pkt

 

40,00 pkt

 

98,13 pkt

 

4.

 

BAUGART sp. z o.o.
44-190 Knurów, ul. Floriana 7

 

38,59 pkt

 

40,00 pkt

 

78,59 pkt

 

5.

 

 

PPUH „TREX HAL” sp. z o.o.
44-206 Rybnik 6, ul. 1 Maja 26

 

43,13 pkt

 

40,00 pkt

 

83,13 pkt

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 28.07.2020 r.

 

Pobierz plik: PDFOgłoszenie o wyborze oferty-1.pdf (45,87KB)