Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVI/187/ 2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie zaliczenia części ul. Brzezina w Gierałtowicach do kategorii dróg publicznych gminnych

Działając na podstawie:

·art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2020 poz. 713),

·art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1087 ze zm.)

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gliwickiego

§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych część ul. Brzezina w Gierałtowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Korfantego (DP 2908 S) do przejazdu kolejowego linii 172 o długości 665 mb.
2. Przebieg drogi określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/187/ 2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie zaliczenia części ul. Brzezina w Gierałtowicach do kategorii dróg publicznych gminnych.pdf

PDFZalacznik1 XXVI/187/ 2020.pdf

opublikowano Dz.Urz.Woj. Ślask.: PDF187_ul.Brzezina.Dz.Urz.Woj. Śl.pdf