Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVI/189/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia"

Na podstawie

- art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

- art. 30 ust.6 i 6a, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), na wniosek Wójta Gminy po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia", wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale III DODATEK MOTYWACYJNY
1) §3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i wicedyrektora przyznaje się w wysokości od 50,00 zł do 1 500,00 zł. ”;

2) §3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Dodatek motywacyjny dla dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub nauczyciela, któremu powierzono obowiązki dyrektora przyznaje się w wysokości od 50,00zł do 3 500,00 zł. ”;

2. W Rozdziale IV DODATEK FUNKCYJNY
1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym ustalana jest według poniższych zasad:

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego: Wysokość dodatku funkcyjnego w zł
do 14 oddziałów 1800
od 15 do 23 oddziałów 2100
od 24 do 30 oddziałów 2500
od 31 oddziałów i więcej 3300
dodatkowo za każdy jeden oddział integracyjny 30

 

 

”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/189/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nau.pdf

opublikowano Dz.Urz.Woj. Ślask.: PDF189_regulamin dodatki nauczyciele Dz.Urz.Woj. Śl.pdf