Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, PN/7/2020.

12/08/2020    S155

Polska-Gierałtowice: Usługi związane z odpadami

2020/S 155-379928

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Gierałtowice
Adres pocztowy: ul. Księdza Roboty 48
Miejscowość: Gierałtowice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-186
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Bruniany, Danuta Kozik
E-mail:
Tel.: +48 323011350/+48 323011390
Faks: +48 323011306/+48 323011341

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gieraltowice.pl/1560/1910/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Numer referencyjny: PN/7/2020

II.1.2)Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w każdym z 4 sołectw gminy Gierałtowice, tj. w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta: 9 313 011.00 PLN / Najdroższa oferta: 9 313 011.00 PLN brana pod uwagę

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000 Usługi transportu odpadów

90511000 Usługi wywozu odpadów

90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL229 Gliwicki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w każdym z 4 sołectw gminy Gierałtowice, tj. w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zamówienie obejmuje również wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, worki i pojemniki na komunalne odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) oraz w pojemniki na bioodpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru bezpośrednio sprzed nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podziałem na: papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło, oraz bioodpady.

Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.

Częstotliwość odbierania papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła: co 4 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (według potrzeb) w zabudowie wielorodzinnej.

Częstotliwość odbierania bioodpadów: w zabudowie jednorodzinnej – co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, natomiast w okresie od grudnia do marca co 4 tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień przez okres całego roku.

Raz w roku bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wymienione odpady komunalne, odbieranie bezpośrednio sprzed nieruchomości, Wykonawca odbierać będzie wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, bez ograniczeń ilościowych.

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów odbierane będą: odpady niebezpieczne i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, bioodpady, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło.

Wymienione odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych (1 m3 / nieruchomość / rok) przyjmowane będą w punkcie bez ograniczeń ilościowych.

Wykonawca będzie obowiązany do zapewnienia stałej obsługi punktu przez jego pracownika od wtorku do soboty przez 4 godziny dziennie (tygodniowo 20 godzin).

Ponadto Wykonawca będzie odbierał przeterminowane leki z pojemników zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia.

Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji spełniającej wymagania instalacji komunalnej, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019.701 ze zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania bezpośrednio lub za pomocą innego podmiotu, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gierałtowice selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji, w których mogą być przetworzone, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z nim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Posiadane zasoby techniczne / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-207837

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

10/07/2020

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Remondis Gliwice sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kaszubska 2
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 322310858
Faks: +48 224587800

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 600 000.00 PLN

Najtańsza oferta: 10 058 051.88 PLN / Najdroższa oferta: 10 580 051.88 PLN brana pod uwagę

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 12a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 – 198 g Pzp przysługują:

1.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyn. naruszenia przez Zamawiającego;

1.2. organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w post. o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynn. Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przep. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odw. wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.

5. Odw. wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio, własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia p

rzez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

9. Zamawiający, przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni do dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyści strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowy. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowy, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post. odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 (art. 198 a – 198 g ustawy) nie stanowią inaczej

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/08/2020

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf