Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Rozbudowa ul. Przemysłowej w Knurowie, zlokalizowanej na działce nr 32/1 położonej w Gierałtowicach przy ul. Przemysłowej.

Gierałtowice, dnia 03.09.2020 r.

PP.6733.36.2020.GN

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256/,

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pana Janusza Franiczka,  Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C.,
ul. Skrzyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śląski działającego z upoważnienia inwestora Gminy Knurów, ul. F. Ogana 5, 44-190 Knurów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Rozbudowa ul. Przemysłowej w Knurowie, zlokalizowanej na działce nr 32/1 położonej w Gierałtowicach przy ul. Przemysłowej”

 

 

Akta niniejszej sprawy zostaną udostępnione stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel.
32/30 11 354 lub drogą elektroniczną pod adresem Strony mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia pisemne na adres tutejszego urzędu lub elektronicznie na adres:

 

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia:

 

PDFObwieszczenie_36_cel.pdf