Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych nagrywanie rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
nagrywanie rozmów telefonicznych

Pobierz plik: DOCXKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.docx (14,66KB)

W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych informuje,  iż- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuje że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych jest Wójt Gminy Gierałtowice, z siedziba w Urzędzie Gminy ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice tel. 32 30-11-300 e-mail : ,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawną przetwarzania danych jest wyrażona Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust 1 lit a, lit e RODO w celu podnoszenia standardów obsługi klienta oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę telefoniczną. Kontynuowanie połączenia, po wysłuchaniu komunikatu, że rozmowy mogą być nagrywane oznacza wyrażoną przez Państwa dobrowolną i świadomą zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Odbiorcami Państwa danych mogą być:
 1. Podmiot obsługujący system rejestracji rozmów telefonicznych,
 2. Podmioty świadczące pomoc prawna dla Administratora,
 3. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach jakie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Dane zawarte w nagraniach rozmów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu nagrania, po tym czasie zostaną trwale usunięte poprzez nadpisanie ich nowymi nagraniami. W przypadku gdy nagrania będą stanowiły materiał dowody, okres przechowywanie ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych ( w sytuacji jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy ) a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /Pana danych.
 3. Gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.