Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”, PN/4/2020 – aneks nr 1.

Ogłoszenie nr 560180862-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.

Gierałtowice: "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526589-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510097788-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/4/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zadania jest „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” przy ul. K. Miarki na działkach nr 29, 38, 39, 34/23, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej: a. termomodernizacji dachu budynku (segment „A”, „B”, „C”), b. termomodernizacji ścian budynku (segment „A”, „B”, „C”), c. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 50 kW. Szczegółowy zakres zadania określony został w wytycznych do projektowania stanowiących integralną część umowy oraz z w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Zakres zadania obejmuje: a. opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlano-instalacyjnej w wymaganym zakresie koniecznym do realizacji przedmiotowej dokumentacji projektowej, b. opracowanie audytu energetycznego, c. opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej (jeżeli będzie wymagana), d. opracowanie rozwiązań projektowych usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury jeżeli będą wymagane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, e. uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, f. opracowanie dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, g. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej, h. opracowanie przedmiaru robót, i. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, j. dokonanie zgłoszenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych). 3. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza dokumentacja projektowa bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 4. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843), c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019. poz. 1396 z późn. zmianami), d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1065), e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), f. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2009 nr 43 poz. 346), h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 376). 7. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, 9. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektu umowy: 9.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1231) powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 9.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 9.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. 12. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 13. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp., Zamawiający wskazuje, że czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia nie charakteryzują się wykonywaniem pracy w oparciu o stosunek pracy, zatem Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące te czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 17. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ projekt umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 18. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

71221000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
14.05.2020 r. - 22.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/05/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DSW Dorota Setlak ,  sekretariatexpertsgroup@gmail.com, sekretariatdsw@gmail.com,  ul. Św. Barbary 14/36,  41-516,  Chorzów,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 26400.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/08/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wprowadzona została zmiana w nazwie firmy Wykonawcy. Zmiana była przewidziana w projekcie umowy § 8 ust. 11 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca pismem z dnia 18.08.2020 r. zwrócił się do Zamawiającego z informacją o zmianie nazwiska właścicielki firmy, w związku z tym zmianie ulega nazwa firmy. Na podstawie powyższego dokonano aneksu do umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Nazwa firmy przed zmianą: DSW Dorota Setlak Nazwa firmy po zmianie: DSW Dorota Setlak-Wróblewicz

 

PDFOgłoszenie o zmianie umowy_aneks nr 1_UZP.pdf