Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”, PN/20/2020.

Gierałtowice, 08.10.2020 r.

 

 

Nr sprawy: PN/20/2020

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Parku Joanny
w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek
i placyku kostką brukową”
, Nr rej. PN/20/2020 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

MB STERNAL Bogusław Sternal
ul. Gliwicka 27

47-224 Kędzierzyn-Koźle

Cena oferty brutto wynosi: 31 518,32 zł.                                                                                 

(słownie:  trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych 32/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji:                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

 

Łączna ilość punktów

 

1.

 

MB STERNAL BOGUSŁAW STERNAL
ul. Gliwicka 27, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

2.

 

 

MANUS COMPANY Marcin Matusiak
ul. Śląska 34/22, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 

54,91 pkt

 

40,00 pkt

 

94,91 pkt

 

3.

 

 

VELA PRO Spółka z o.o.
ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom

 

55,27 pkt

 

40,00 pkt

 

95,27 pkt

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„BUD-MET” ul. Ks. Roboty 50
44-186 Gierałtowice

 

53,46 pkt

 

40,00 pkt

 

93,46 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 14.10.2020 r.

 

 

Otrzymują:
1. MB STERNAL BOGUSŁAW STERNAL ul. Gliwicka 27, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
2. MANUS COMPANY Marcin Matusiak ul. Śląska 34/22, 44-335 Jastrzębie Zdrój
3. VELA PRO Spółka z o.o. ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUD-MET” ul. Ks. Roboty 50,
44-186 Gierałtowice

Kopia:
IZP a/a

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (66,80KB)