Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 07-10-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niź 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 713), w związku z art. 12, art. 13 ust. 1 - 2a, art. 14 ust. 3 - 5, art. 15, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 3 i ust. 4, art. 67 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.),

§ 1. W Uchwale Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 maja 2018r. poz. 3322), zmienionej Uchwałą Nr XLIX/345/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 września 2018r. poz.5637), Uchwałą Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 października 2019r. poz.6807) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 4. 1 Wójt Gminy może nabywać bez zgody Rady Gminy nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste do gminnego zasobu nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a w razie jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele rozwojowe i potrzeby Gminy, dotyczące: 1) realizacji wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 2) realizacji zadań własnych Gminy, 3) modernizacji lub budowy dróg publicznych, uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne i wewnętrzne, 4) zniesienia współwłasności nieruchomości, w której Gmina Gierałtowice ma udziały. 2. Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką wymaga zgody Rady Gminy”. ”;

2. W § 9 Uchwały skreśla się ust.1 oraz zmianie ulega numeracja ust.2 – 7, które otrzymują odpowiednio numerację „1 – 6”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 07-10-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gmi.pdf

Opublikowano: Dz.Urz .Woj.Ślask. poz. 7280 z 12.10.2020 r. plik do pobraniaPDF194_zasady nabywania zbywania_DzUWŚl.pdf