Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - "Budowa sieci wodociągowej w Paniówkach przy ul. Borowej"

O B W I E S Z C Z E N I E

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256/,

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa sieci wodociągowej w Paniówkach przy ul. Borowej”

lokalizacja inwestycji na działkach nr: 1832/33, 1833/33, 326, 1836/33, 1837/33 (k.m. 5, obręb Paniówki)

 

Akta niniejszej sprawy zostaną udostępnione stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub drogą elektroniczną pod adresem Strony mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia pisemne na adres tutejszego urzędu lub elektronicznie na adres: .

 

Pobierz plik:PDF39.cel-obw..pdf