Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Chudowie przy ul. Ogrodowej.

Gierałtowice, dnia 12.10.2020r.

PP.6733.37.2020.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 12.10.2020r. wydana została decyzja nr 40/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Chudowie przy ul. Ogrodowej”
lokalizacja inwestycji na działkach nr: 2012/92, 2011/92, 2009/94, 1754/94, 1755/94, 1400/120, 1719/120, 308/120, 1986/123, 1604/123, 592/127, 1763/140, 1985/123, 2050/91, 1754/94, 2016/85.

 

na rzecz Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Paulinę Germanek, „i-projekt” Łukasz Kłak,
ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

 

PDFObwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Chudowie przy ul. Ogrodowej.pdf

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia: