Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „ Doposażenie parku do Street Workout’u w ramach zadania: Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach

Gierałtowice, 04.11.2020 r.

Nr sprawy: PN/22/2020

 

 

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „ Doposażenie parku do Street Workout’u w ramach zadania: Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: Doposażenie parku do Street Workout’u w ramach zadania: Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”,

Nr rej. PN/22/2020 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

DELTA CERT Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/7
35-606 Rzeszów

Cena oferty brutto wynosi: 16 605,00 zł.                                                                                  

(słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięć zł 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji:                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

 

Łączna ilość punktów

 

1.

 

 

DELTA CERT Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/7,
35-606 Rzeszów

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

2.

 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

57,24 pkt

 

40,00 pkt

 

97,24 pkt

 

3.

 

Baugart sp. z o.o.
44-190 Knurów ul. Floriana 7

 

59,62 pkt

 

40,00 pkt

 

99,62 pkt

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 10.11.2020 r.

 

 

 

 

PDFOgłoszenienie o wyborze oferty.pdf (61,99KB)