Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021”.

Gierałtowice, 04.11.2020 r.

 

 

Nr sprawy: PN/22/2020

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021”

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021”,

Nr rej. PN/ 21 /2020 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:
F.H.U. DAMEKS
Damian Turczyński
ul. A. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin -Lider
Partner: P.P.H.U. DANAMA
Lucyna Turczyńska, ul. A. Kordeckiego 39
Partner: AMP Anna Proksa, ul. Azot 8a/2, 43-600 Jaworzno

 

 

Cena oferty brutto wynosi: 561 600,00 zł. 

(słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset zł 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :


Cena:                                                         60%         
Czas reakcji:                                              20%

Dysponowanie dodatkowym sprzętem:     20%

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz zprzyznaną ofertom punktacją wg kryteriówoceny ofert określonych w SIWZ

Nr oferty (wg kolejności

składania

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Czas reakcji

20%

Przyznana ilość punktów
wg kryterium:

Dysponowanie

dodatkowym sprzętem

20%

 

 

 

 

Łączna
ilość punktów

 

1.

F.H.U. KOZERA
Michał Kozera
ul. Lipowa 7A, 41-407 Imielin

 

51,15 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

51,15 pkt

 

2.

Konsorcjum firm:

Lider: DARKO Dariusz Drążkiewicz
ul. Ludwika Zamenhofa 8/31,
41-706 Ruda Śląska
Partner: MORAGO
Grzegorz Hanusek
43-180 Orzesze,  ul. Rycerska 16

 

Wykonawca wykluczony

 

3.

Zakład Usług Drogowych
i Komunalnych DROMAR
Marian Kaliściak
ul. Gliwicka 25, 44-145 Stanica

 

58,78 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

98,78 pkt

 

4.

Konsorcjum firm:

Lider:  F.H.U. DAMEKS
Damian Turczyński
ul. A. Kordeckiego 39
41-407 Imielin
Partner: P.P.H.U. DANAMA
Lucyna Turczyńska
ul. A. Kordeckiego 39
Partner: AMP Anna Proksa
ul. Azot 8a/2, 43-600 Jaworzno

 

60,00 pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

100 pkt

 

Umowa z wybranym Wykonawca może zostać zawarta do dnia 10.11.2020r.

Zamawiający wykluczył z postępowania następującego wykonawcę, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą:

Konsorcjum Firm:
DARKO Dariusz Drążkiewicz, ul. Ludwika Zamenhofa 8/31,41-706 Ruda Śląska -Lider
MORAGO Grzegorz Hanusek, 43-180 Orzesze,  ul. Rycerska 16 -Partner

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

              Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

              W związku z tym, że jest to obligatoryjna przesłanka oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Zamawiający pismem z dnia 20.10.2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia powyższego dokumentu.

Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24
ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Otrzymuje:
1. F.H.U. KOZERA Michał Kozera,ul. Lipowa 7A, 41-407 Imielin
2. DARKO Dariusz Drążkiewicz, ul. Ludwika Zamenhofa 8/31,41-706 Ruda Śląska
3. Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak ul. Gliwicka 25, 44-145 Stanica
4. F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński ul. A. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin

Kopia :
IZP a/a

PDFOgłoszenie o wyborze oferty_.pdf (94,93KB)