Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

PF.3052.9.2020                                                                                                                                             Gierałtowice, dnia  17 listopad 2020r

Znak sprawy

 

FORMULARZ  OFERTY

NA WYKONANIE bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice o wartości nieprzekraczajacej równowartości kwoty 30 000 euro

(nazwa rodzaju zamówienia)

 

  1. NAZWA i ADRES  ZAMAWIAJACEGO

Gmina Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

NIP 969-160-69-09

 

2.    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice oraz jednostek organizacyjnych gminy polegającej na: otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych, realizacji wszystkich poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym oraz  na  rachunki  w innych bankach, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu  „over  night”,  generowanie wyciągów z wykonanych operacji, prowadzenie rachunku budżetu Gminy Gierałtowice w formie rachunku skonsolidowanego, udostępnienie systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego formularza oferty.

 

Dla potrzeb kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego podajemy następujące dane:

 

 

1.

Ilość rachunków bankowych

68

2.

Średnia ilość przelewów w miesiącu

4 399

3.

Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki w miesiącu w zł.

119 783

4.

Średnia ilość wpłat gotówkowych w miesiącu

225

5.

Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków w miesiącu w zł.

24 069

6.

Średnia ilość wypłat gotówkowych w miesiącu

3

7.

Średni dzienny stan środków na wszystkich rachunkach

5 664 816

 

2.1 Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

  1. Okres gwarancji (wymagany) nie dotyczy,
  2. Warunki płatności:  wynagrodzenie miesięczne płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca,

 

 

      3.   FORMA  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

Ofertę na niniejszym FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2020r.

do godz. 12.00 w formie pisemnej/fax/drogą elektroniczną na adres  :

                                                                                                 Urząd Gminy Gierałtowice

                                                                                                 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

                                                                                                 Referat Planowanie i Finansów

                                                                                                 pok. nr 106

                                                                                                 fax 032 30 11 306

                                                                                                 e´mail

 

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

- cena (miesięczny koszt obsługi bankowej) – waga 60%,

- współczynnik banku, przez który pomnożone jest oprocentowanie rachunków bankowych – waga 5%,

- współczynnik banku, przez który pomnożone jest oprocentowanie lokat typu overnight – waga 35%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych przy zastosowaniu poniższego wzoru.

 

Po = Pc+Prb+Pl

 

gdzie:

Po = wartość punktowa badanej oferty

Pc = wartość punktowa w kryterium “cena (miesięczny koszt obsługi bankowej)” obliczona wg wzoru: (cena najniższa wśród ofert/cena badanej oferty)*100 pkt *60%

Prb = wartość punktowa w kryterium współczynnik banku pomniejszający oprocentowanie rachunków bankowych obliczony wg wzoru: (współczynnik badanej oferty /współczynnik najwyższy wśród ofert)*100 pkt*5%

Pl = wartość punktowa w kryterium współczynnik banku pomniejszający oprocentowanie lokat typu overnight obliczony wg wzoru: (współczynnik badanej oferty /współczynnik najwyższy wśród ofert)*100 pkt*35%

Pobierz plik: