Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54", PN/10/2020 – aneks nr 1.

Ogłoszenie nr 560234367-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

Gierałtowice: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546905-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510135384-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/10/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót instalacyjno – budowlanych związanych z podłączeniem do sieci gazowej, wymianą źródła ciepła i uruchomieniem ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie które mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 54, Dz. 2060/286, KM 17 o. Chudów, KW GL1G/00084629/4. Szczegółowy zakres zadania został określony w niniejszej SIWZ, w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – tj. Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU). 2. Zadanie obejmuje: 2.1. WSTĘPNE PRACE PROJEKTOWE: Opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz istniejących instalacji w wymaganym zakresie. 2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 2.2.1 PROJEKT BUDOWLANY WRAZ ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI OPRACOWANIAMI, UZGODNIENIAMI, OPINIAMI, BADANIAMI itp.: a) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej. b) Opracowanie rozwiązań projektowych usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury jeżeli będą wymagane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. c) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla opracowań składających się na przedmiot zamówienia przez odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe lub inne jednostki, w tym uzgodnienia z użytkownikami obiektu jeżeli będą wymagane. d) Sporządzenie niewskazanych z nazwy opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności zamówienia lub jej części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, czy opinii i sprawdzeń innych jednostek uzgadniających jeżeli będą wymagane. e) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego złożenie go do właściwych organów administracji budowlanej, uzyskanie wszystkich wymaganych opracowań, uzgodnień, opinii, pozwoleń, badań, pomiarów oraz ekspertyz niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę oraz dokonania zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę jeżeli będą wymagane . f) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę oraz przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia budowy/robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę jeżeli będą wymagane. g) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym) oraz uzyskanie zgłoszenia budowy/robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę jeżeli będą wymagane. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym wszystkie proponowane rozwiązania techniczne i zastosowane materiały, urządzenia oraz systemy. 2.2.2 PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR,: a) Opracowanie projektu wykonawczego. b) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. c) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.3. Wykonanie robót instalacyjno - budowlanych w oparciu o opracowany projekt, które obejmują m.in.: 2.3.1. Demontaż istniejących 2 kotłów elektrycznych wraz z instalacjami w wymaganym zakresie. Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej instalacji centralnego ogrzewania poza zakresem koniecznym w ramach wymiany i podłączenia kotła gazowego; 2.3.2. Wykonanie instalacji gazowej od przyłącza gazowego zlokalizowanego na wjeździe na parking budynku. Należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu; 2.3.3. Montaż kotła gazowego wraz z przyłączeniem do sieci gazowej, instalacji elektrycznej, istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej przebudową w wymaganym zakresie; 2.3.4. Wykonanie instalacji wentylacyjnych i dymowych; 2.3.5. Wykonanie koniecznych robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych; 2.3.6. Zagospodarowanie lub utylizację przez Wykonawcę ziemi, gruzu i innych odpadów pozostałych po robotach budowlanych na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2.3.7. Odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, terenów zieleni zniszczonych w czasie wykonywania robót do stanu nie gorszego niż pierwotny; 2.3.8. Przeprowadzenie prób szczelności instalacji gazowej i centralnego ogrzewania; 2.3.9. Przeprowadzenie odbioru kominiarskiego; 2.3.10. Zgłoszenie do odbioru instalacji do dystrybutora paliwa gazowego; 2.3.11. Uruchomienie instalacji; 2.3.12. Wykonawca przeprowadzi wszelkie wymagane próby i badania, przed uzyskaniem odbioru robót oraz sporządzi protokoły z tych prób podpisanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami; 2.3.13. Sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej budowlanej; 2.3.14. Sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej geodezyjnej jeśli wystąpi taka konieczność; 3. Dokumentacja projektowa swoim zakresem powinna obejmować co najmniej zakres rzeczowy wyszczególniony w załączniku nr 4 do SIWZ - Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU). 4. Szczegółowy zakres zadania został określony w załączniku nr 4 do SIWZ tj. PFU dla opracowania dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54”, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z SIWZ i z jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. 5. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza dokumentacja projektowa bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz aktów prawnych wymienionych w rozdziale III pkt 6 SIWZ. 6. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności: a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1945), c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986), d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018. poz. 799), e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 r. poz. 1422), f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1935), g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 7. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): Ø 45 000000-7 - Roboty budowlane, Ø 71 320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Ø 45 000000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, Ø 45 310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Ø 45 231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów, Ø 45 331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Ø 45 331110-0 - Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych, Ø 45 453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy/robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach jeżeli będą wymagane. 9. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: a) stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej wymienionej w niniejszej SIWZ, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia tych rozwiązań z Zamawiającym, c) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji. 11. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy: 11.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 11.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 11.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 12. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 13. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnie 3 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. 14. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 15. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 16. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 19. Zamawiający określi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób, b) uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 20. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 21. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. 22. Warunki finasowania przedmiotu umowy Zamawiający określa w sposób następujący: rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się za pomocą faktury końcowej wystawionej po zakończeniu robót oraz bezwadliwym odbiorze końcowym.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7,

45000000-0,

45310000-3,

45231220-3,

45331000-6,

45331110-0,

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.07.2020 r. - 30.10.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Mabapa” Piotr Chudoba,  biuro@mabapa.pl,  ul. Daszyńskiego 427,  44-151,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 38210.57 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy terminu zakończenia przedmiotu zamówienia. Zmiana była przewidziana w projekcie umowy § 13 ust. 9 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca pismem z dnia 22.10.2020 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.11.2020 r. Wykonawca powołał się panujący stan epidemii koronawirusa (SARS-Co V-2) co stanowi istotną przeszkodę mającą wpływ na sposób i termin realizacji zamówienia. W związku z powyższym dokonano aneksu do umowy wprowadzając zmiany w § 2 ust.2.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

PDFOgłoszenie o zmianie umowy_UZP_aneks nr 1.pdf