Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 4.

Ogłoszenie nr 560527835-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Gierałtowice: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637995-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510031921-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/26/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice (tekstu i rysunku) zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2004 Nr 118, poz. 1233 ) oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie problematyki określonej w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ 2. Gmina Gierałtowice jest gminą wiejską wchodzącą w skład powiatu gliwickiego. Gminę Gierałtowice tworzą obecnie cztery jednostki osadnicze (sołectwa) Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów. Powierzchnia gminy zgodnie z ewidencją gruntów wynosi 3829,3 ha. Pod całym obszarem gminy występują udokumentowane złoża kopalin, obszary i tereny górnicze; występują również obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Liczba ludności wynosi 11 870. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1 Sporządzenie analiz w zakresie: a) istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego terenu (inwentaryzacja urbanistyczna) na obszarze całej gminy oraz w poszczególnych jednostkach urbanistycznych (sołectwach), z uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę; określenie tendencji zmian; b) wykazania różnic w planowanym przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym Studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz obszarami, dla których brak jest planu miejscowego w odniesieniu do planu ogólnego z 1991 r. oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniami na budowę, określających obszary, na których nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu; c) oddziaływania sąsiedztwa miast wraz rekomendacją w zakresie kierunków rozwoju, kierunków zmian, wraz ze wskazaniem obszarów i kierunków rozwoju gminy; d) powiązań funkcjonalnych, w tym korytarze ekologiczne, strefy widokowe, strefy przewietrzania, kompleksy leśne, przestrzenie publiczne (sporządzenie rekomendacji i wniosków w tym zakresie); e) barier rozwojowych - układ komunikacyjny, infrastruktura techniczna, tereny górnicze itp; f) wynikającym z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w formie graficznej i opisowej) oraz innych niezbędnych do uchwalenia Studium; - analizy powyższe winne być wykonane w formie opisowej (tekstowej) oraz graficznej (mapowej) i przekazane Zamawiającemu jako jeden dokument w wersji papierowej i elektronicznej. 3.2 Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do Studium, spełniającej wymagania określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2081 ze zm.), wraz z wymaganymi oświadczeniami, uzasadnieniami. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z cytowaną powyżej ustawą z dnia 3 października 2008 r. 3.3 Przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu i obwieszczeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium. 3.4 Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). 3.5 Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). 3.6 Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania opinii i uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); koszty wysyłki ponosi Zamawiający. 3.7 Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do wyłożenia do publicznego wglądu. 3.8 Przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy nieuwzględnionych uwag. 3.9 Przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium, wraz z wymaganymi załącznikami. 3.10 Skompletowanie dokumentacji prac planistycznych, w tym dokumentacji formalno-prawnej. 3.11 Dokonanie wszelkich niezbędnych czynności wynikających z ewentualnej konieczności powtórzenia procedury planistycznej: a) na skutek odmowy uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez Wójta Gminy Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy Gierałtowice konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w niej wynagrodzenia (po sporządzeniu stosownego aneksu). 3.12 Przygotowanie projektów: ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o zaopiniowanie i uzgodnienie. 3.13 Uczestnictwo głównego projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów projektanta uzgodnionych z Zamawiającym) udział w dyskusji/dyskusjach publicznych oraz w innych czynnościach związanych z procedurą planistyczną, w tym w spotkaniach z Zamawiającym, mieszkańcami, Radą Gminy Gierałtowice (w ramach sesji i komisji) oraz w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej itp. 3.14 Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część tekstowa i graficzna w skali 1: 10 000) oraz rozstrzygnięciem w sprawie rozpatrzenia uwag – 4 sztuk (wersja papierowa, wersja elektroniczna, tekst - format pdf, xml, word, a część graficzna w formacie pdf, jpg, xml i jako postać wektorowa); 6. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na treść zapisów i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów), w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. 8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. 9. Warunki finansowania przedmiotu umowy Zamawiający określa zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gierałtowice. 10. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 11. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 14. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp., Zamawiający wskazuje, że czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia nie charakteryzują się wykonywaniem pracy w oparciu o stosunek pracy, zatem Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące te czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 15. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ projekt umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 16. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.


II.4) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
W terminie 22 miesięcy od daty podpisania umowy tj.: od dnia 30.01.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/01/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o. o,  brr@brr.com.pl,  ul. Środkowa 5,  40-584,  Katowice,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 133500.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana była przewidziana w projekcie umowy § 9 ust. 13.3. a oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia. Wykonawca powołał się panujący stan epidemii koronawirusa (SARS-Co V-2) co stanowi istotną przeszkodę mającą wpływ na sposób i termin realizacji zamówienia. W związku z powyższym dokonano aneksu do umowy wprowadzając zmiany w § 2 ust.1. oraz w harmonogramie prac projektowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

PDFOgłoszenie o zmianie umowy_aneks nr 4_UZP.pdf