Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XV/114/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

 

Uchwała Nr XV/114/07

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2007r.

 

W sprawie:

Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

 

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późń.zm.)

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

§ 1

Roczny program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2008r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań niniejszego Programu określa uchwała budżetowa Gminy Gierałtowice na rok 2008r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

podpisał: Przewodniczący Rady Gminy

               Piotr Szołtysek

 
Podmiot udostępniający: Stefania Swoboda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: 2008-01-22