Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Podatki lokalne w 2021 roku

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2021 roku,
bez zmian stawki podatku od nieruchomości

oraz  stawki podatku od środków transportowych.

W 2021 roku nadal bez zmian pozostają stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na obszarze Gminy Gierałtowice. Kolejny rok Rada Gminy Gierałtowice w przeciwieństwie do ościennych gmin nie zdecydowała się na podwyższenie stawek podatków lokalnych. Co więcej od 1 stycznia 2019 roku podatnicy deklarujący w Gminie Gierałtowice środki transportowe do opodatkowania płacą podatek niższy o ok. 30% niż w latach poprzednich. Podobnie będzie w roku 2021, gdyż stawki podatku od środków transportowych nie uległy podwyższeniu. W niewielkim stopniu uległy zmianie stawki podatku rolnego i leśnego, których wysokość zależy od cen skup i sprzedaży odpowiednio żyta i drewna w okresach wskazanych w ustawach podatkowych.

STAWKI PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 
obowiązujące w Gminie Gierałtowice w 2021 roku

Budynki mieszkalne lub ich części

0,74 zł/m2

Piwnice w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych)

7,53 zł/m2

Garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe

7,53 zł/m2

Budynki gospodarcze

7,53 zł/m2

Budynki pozostałe

7,53 zł/m2

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą

22,16 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł/m2

Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł/m2

Budowle

2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków

0,5% wartości

Grunty pozostałe

0,44 zł/m2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł/m2

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat

0,01 zł/ m2

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego

146,38 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego

292,75 zł/ha

Lasy

43,3048 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

21,6524 zł/ha

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice wynikają z uchwały Nr XLII/320/14 z dnia 26.05.2014 r. i obowiązują od 01.07.2014 roku natomiast od 6 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy na terenie gminy Gierałtowice mogą korzystać ze zwolnienia wynikającego z Uchwały nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania na  obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Gierałtowice przypominamy, iż w 2021 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadają na:

I rata – 15 marca

II rata – 17 maja

III rata – 15 września

IV rata – 15 listopada

Wpłat podatków można dokonywać u sołtysów do dnia terminu płatności lub na rachunek bankowy Gminy Gierałtowice wskazany indywidualnie na każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2021 roku.

Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:            Gmina Gierałtowice

                                                                       ul. Ks. Roboty 48

                                                                       44-186 Gierałtowice
 

W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłata, na przykład:

„kod płatnika : 1234, nr obiektu : NF/11”

gdzie oznaczenia „kod płatnika” i „nr obiektu”  można odnaleźć na decyzji podatkowej.

Ważne!!!

•  Od 01.01.2016 r. nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru,  co oznacza, że w 2021 roku nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające podatek niższy niż 9 zł. Kwota ta nie dotyczy zmian decyzji. W przypadku zmiany wysokości podatku na 2021 rok może być on ustalony na kwotę niższą niż 9 zł. 

•  Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.  Zasada ta również nie obowiązuje w przypadku zmiany decyzji ustalającej podatek.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w doręczonej decyzji podstawy opodatkowania lub zastosowane stawki podatkowe są nieadekwatne do stanu faktycznego, bądź nastąpiła zmiana podatnika, niezwłocznie należy poinformować o tym Referat Podatków i Opłat Lokalnych UG Gierałtowice. Ujawnienie nieprawidłowości w opodatkowaniu w terminie późniejszym będzie wiązało się z koniecznością korekty wysokości podatku od daty zaistnienia zmiany, nawet do 5 lat wstecz.

Podatek od środków transportowych.

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy deklarujący w Gminie Gierałtowice środki transportowe do opodatkowania płacą podatek niższy o ok.30 % niż w latach poprzednich i znacznie niższy niż zapłaciliby w sąsiednich gminach tj. w Knurowie, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Mikołowie czy Ornontowicach. Dlatego warto być podatnikiem w Gminie Gierałtowice.

Rodzaj pojazdu podlegającego opodatkowaniu STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
obowiązujące w Gminie Gierałtowice
w 2021 roku
samochód ciężarowy o DMC  
powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 480
powyżej 5,5t do 9t włącznie 650
powyżej 9t i poniżej 12t 800
samochód ciężarowy o DMC równej lub wyższej niż 12t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  
2 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 15t 790
od 15t i więcej 900
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 15t 860
od 15t i więcej 1260
3 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 25t 1050
od 25t i więcej 1310
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 25t 1550
od 25t i więcej 1630
4 osie jezdne i więcej  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia od 12t 2400
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t 1050
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 12t i więcej,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  
2 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 31t 990
od 31t i więcej 1480
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 31t 1200
od 31t i więcej 1900
3 osie jezdne i więcej  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 40t 1400
od 40t i więcej 1920
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 40t 1690
od 40t i więcej 2500
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7t i poniżej 12t (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 450
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  
1 oś jezdna  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia od 12t 660
2 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 33t 600
od 33t i poniżej 38t 910
od 38t i więcej 1240
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 33t 840
od 33t i poniżej 38t 1270
od 38t i więcej 1670
3 osie jezdne i więcej  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 38t 810
od 38t i więcej 1100
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 38t 1100
od 38t i więcej 1380
autobusy, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy  
mniej niż 22 miejsca 900
22 miejsca i więcej 1600

 

Ponadto przypomina się o obowiązku złożenia do 15 lutego 2021 roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wpłaceniu obliczonej w deklaracji I raty podatku na indywidualnie ustalony dla każdego podatnika rachunek bankowy. II rata podatku od środków transportowych płatna jest, również bez wezwania, do 15 września 2021 roku.

Treść uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym stawek podatkowych, jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104, w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do  piątku, w czwartki do 17.00.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

  • 32-30 11 322 Kierownik Referatu;
  • 32-30 11 308 Wymiar podatków – sołectwa: Chudów, Paniówki;
  • 32-30 11 319 Wymiar podatków – sołectwo Gierałtowice, środki transportowe;
  • 32-30 11 323 Wymiar podatków – sołectwo Przyszowice;
  • 32-30 11 324 Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • 32-30 11 355 Księgowość podatków;
  • 32-30 11 358 Windykacja zaległości (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, pozwy sądowe).