Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021”.

Gierałtowice, dnia 05.01.2021r.

 

 

Nr sprawy: P/SP-4/2020

                                  

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późniejszymi zmianami), w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021.”,   wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Grochalski
41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2


Cena oferty brutto wynosi:  88 560,00 zł.
(słownie : osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł  00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu:
Cena:                     50%

Doświadczenie:     50%

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

 

Nr oferty (wg kolejności

składania

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium cena

Przyznana ilość punktów wg kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

Oferta
nr 1

KPMZ. pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
35-307 Rzeszów , Al. Armii Krajowej 7

 

Wykonawca wykluczony

Oferta
nr 2

Kancelaria Radcy Prawnego
Krzysztof Grochalski
41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2

 

48,26 pkt

 

50,00 pkt

 

98,26 pkt

Oferta
nr 3

Konsorcjum Firm:
1.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
„PPRO IUSTITIA”
44-240 Żory, ul. Rybnicka 152 –LIDER

2.KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT TOMASZ KOSTERKA
3.KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ WOCŁAWEK

 

50,00 pkt

 

40,00 pkt

 

90,00 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia : 12.01.2021r.
 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę, który nie potwierdził w sposób wymagany przez Zamawiającego w ogłoszeniu z dnia 30.12.2020r. należytego wykonania usług wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca  wykluczony to:

KPMZ. pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

35-307 Rzeszów , Al. Armii Krajowej 7

 

 

 

 

Otrzymują:
1. KPMZ. pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.35-307 Rzeszów , Al. Armii Krajowej 7

2. Kancelaria Radcy Prawnego, Krzysztof Grochalski, 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2

3. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH  „PPRO IUSTITIA” 44-240 Żory, ul. Rybnicka 152

 

 

Kopia:
IZP a/a

 

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf