Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

P/SP-1/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.”.

Gierałtowice, dnia 20.01.2021 r.

 

 

Nr sprawy: P/SP-1/2020
                              
Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.gieraltowice.pl   dnia 22.12.2020 r.

NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
2. Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych zgodnie z aktualnym na dzień złożenia oferty Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.50.2020 z dnia 10.03.2020r. oraz  zmianami przyjętymi Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.161.2020 z dnia 17.08.2020r.
3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) doradztwo w zakresie wymiaru, poboru, księgowości i windykacji podatków, należności i opłat lokalnych oraz poboru, księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności w ramach postępowań podatkowych i nadpłatowych oraz w toku ewentualnych kontroli podatkowych prowadzonych wobec Spółek Węglowych oraz innych podatników wskazanych przez Zleceniodawcę,
b) prowadzenie spraw oraz wykonywanie doradztwa lub zastępstwa procesowego lub prawnego przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi, w tym w szczególności przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), RIO, właściwym Urzędem Skarbowym, NIK oraz przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym w sprawach działania Referatu .
c) sporządzania opinii prawnych i informacji prawnych,
d) doradztwa, opracowywania, uzgadniania i opiniowania pod względem redakcyjnym, merytorycznym i prawnym wewnętrznych aktów prawnych, w tym: zarządzeń, decyzji, projektów umów i porozumień pism o charakterze prawnym i projektów uchwał RG,
e) przygotowywanie projektów pism w reakcji na wnoszone środki ochrony prawnej,
f) udział w imieniu Zamawiającego w spotkaniach i naradach związanych z zadaniami Referatu .
4. W ramach zlecenia Wykonawca będzie niezwłocznie opiniował przygotowane przez  Zamawiającego projekty pism i orzeczeń w sprawie, jak również opiniował (w terminie do 10 dni) zagadnienia i problemy prawne przedstawione przez Zamawiającego. W sprawach skomplikowanych, wymagających kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia, termin ten ulegnie wydłużeniu o uzgodniony między Stronami okres; w takim przypadku w pierwotnym terminie Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wstępne stanowisko informujące o skomplikowanym charakterze zagadnienia.
5. Przygotowane przez Wykonawcę projekty pism i orzeczeń, jak również przedstawione przez Zamawiającego zagadnienia i problemy prawne o których mowa w punkcie 1, będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a w razie potrzeby dokumenty dotyczące w/w spraw w wersji papierowej będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego
6. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w § 1 odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, a także w siedzibie Zamawiającego (w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin miesięcznie). Zamawiający zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, z dostępem do sieci Internet oraz drukarki.
7. Jeżeli w danym miesiącu czas świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego nie osiągnie zakładanego limitu 10 godzin, pozostały czas powiększy liczbę godzin w kolejnym  miesiącu, z zastrzeżeniem rozliczenia tych godzin w każdym kwartale roku.
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.10.00-5, 79.11.20.00-2, 79.22.10.00-9

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy Pzp.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2021 r.

2) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 05.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Puchała Wróbel Krupa Polifke Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

44-100 Gliwice, ul. O. J. Siemińskiego 33/2

 

 

 

Kopia:
IZP a/a

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia_BIP.pdf (97,10KB)