Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

P/SP-4/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.”.

Gierałtowice, dnia 20.01.2021 r.

 

 

Nr sprawy: P/SP-4/2020
                              
Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.gieraltowice.pl   dnia 30.12.2020 r.

NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej niżej wymienionych wybranych komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice:
-Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych,
-Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej,
-Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2. Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań wymienionych w pkt 1 komórek organizacyjnych zgodnie z aktualnym na dzień złożenia oferty Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.50.2020
z dnia 10.03.2020r. oraz  zmianami przyjętymi Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice
Nr 0050.161.2020 z dnia 17.08.2020r.
3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) prowadzenie spraw oraz wykonywanie doradztwa lub zastępstwa procesowego lub prawnego przed sądami, organami administracyjnymi i egzekucyjnymi, w tym w szczególności przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), RIO, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, właściwym Urzędem Skarbowym, NIK oraz przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu zlecenia,
b) sporządzania opinii prawnych i informacji prawnych,
c) doradztwa, opracowywania, uzgadniania i opiniowania pod względem redakcyjnym, merytorycznym i prawnym wewnętrznych aktów prawnych, w tym: zarządzeń, decyzji, projektów umów i porozumień pism o charakterze prawnym i projektów uchwał RG,
d) przygotowywanie projektów pism w reakcji na wnoszone środki ochrony prawnej,

e) udział w imieniu Zamawiającego w spotkaniach i naradach związanych z zadaniami objętymi zakresem zlecenia.
4. W ramach zlecenia Wykonawca będzie niezwłocznie opiniował przygotowane przez Zamawiającego projekty pism i orzeczeń w sprawie, jak również opiniował (w terminie do 7 dni) zagadnienia i problemy prawne przedstawione przez Zamawiającego. W sprawach skomplikowanych, wymagających kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia, termin ten ulegnie wydłużeniu
o uzgodniony między Stronami okres; w takim przypadku w pierwotnym terminie Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wstępne stanowisko informujące o skomplikowanym charakterze zagadnienia.
5. Przygotowane przez Wykonawcę projekty pism i orzeczeń, jak również przedstawione przez Zamawiającego zagadnienia i problemy prawne, będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a w razie potrzeby dokumenty dotyczące w/w spraw w wersji papierowej będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie
w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżących konsultacji telefonicznych w godzinach pracy urzędu.
6. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w pkt 1 odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, a także w siedzibie Zamawiającego (2 razy tygodniowo i w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo ). Zamawiający zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, z dostępem do sieci Internet oraz drukarki.
7. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę prawną w wymiarze wynikającym z bieżących zadań, a w sprawach pilnych lub szczególnie skomplikowanych Zamawiający może wymagać obecności w siedzibie Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo przez co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia (radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.10.00-5, 79.11.20.00-2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy Pzp.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2021 r.

2) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 12.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Grochalski
41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2

 

Kopia:
IZP a/a

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia_BIP.pdf