Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.22.2021 z dnia 21.01.2021r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
  poz. 713 z późn. zm.),
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1990),
 • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).

 

    Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, położone w Paniówkach w rejonie ul. Kłodnickiej, oznaczone ewidencyjnie nr:

 • 983/20 o powierzchni 0.3793 ha, obręb ewidencyjny 240503_2.0003, Paniówki dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037763/1,
 • 985/20 o powierzchni 0,3738 ha, obręb ewidencyjny  240503_2.0003, Paniówki dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037763/1,
 • 313/25 o powierzchni 0.0790 ha, obręb ewidencyjny 240503_2.0003, Paniówki dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00038490/3,

które opisano w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.22.2021

z dnia 21.01.2021r.

 

         WYKAZ

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2020. poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:          

 

 

Lp.

 

Miejscowość, położenie

 

 

Nr geodezyjne działek

 

Pow. nieruchomości      w m2

 

Właściciel,

Nr księgi wieczystej

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie i rodzaj zabudowy

 

Rodzaj

zbycia

 

Cena nieruchomości

 

 

 

1

 

Paniówki

rejon ul. Kłodnickiej

 

983/20

 

3793

 

Gmina Gierałtowice

GL1G/00037763/1

 

 

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, ale wąska i długa. Położona obok działki 985/20. Grunt niezabudowany, nieogrodzony, niezagospodarowany,

stanowi teren zielony. W części znajduje się na skarpie, w części to teren płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne, tereny zielone niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny hałdy i cieku wodnego. Działka nie uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej.  Gmina Gierałtowice nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

 

1)Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice teren znajduje się w strefie ZE-obszary zieleni i wód o funkcji ekologicznej. Zbiornik przeciwpowodziowy zagospodarowany rekreacyjnie postulowany w ramach rewitalizacji doliny Kłodnicy.

 

Sprzedaż

w drodze przetargu

 

25 830,00  zł

 

2

 

Paniówki

rejon ul. Kłodnickiej

 

985/20

 

3738

 

Gmina Gierałtowice

GL1G/00037763/1

 

 

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, ale wąska i długa. Położona obok działki 983/20. Grunt niezabudowany, nieogrodzony, niezagospodarowany, stanowi teren zielony. W części znajduje się na skarpie, w części to teren płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne, tereny zielone niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny hałdy i cieku wodnego. Działka nie uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Gmina Gierałtowice nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

 

1)Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice teren znajduje się w strefie ZE-obszary zieleni i wód o funkcji ekologicznej.  Zbiornik przeciwpowodziowy zagospodarowany rekreacyjnie postulowany  w ramach rewitalizacji doliny Kłodnicy.

 

Sprzedaż

w drodze przetargu

 

25 456,00 zł

 

3

 

Paniówki

rejon ul. Kłodnickiej

 

313/25

 

790

 

Gmina Gierałtowice

GL1G/00038490/3

 

 

Działka o nieregularnym kształcie, niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, sąsiaduje z działkami nr 983/20 i 985/20, stanowi teren zielony. W części znajduje się na skarpie, w części to teren płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne, tereny zielone niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny hałdy i cieku wodnego. Działka nie uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Gmina Gierałtowice nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

 

1)Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice teren znajduje się w strefie ZE-obszary zieleni i wód o funkcji ekologicznej.  Zbiornik przeciwpowodziowy zagospodarowany rekreacyjnie postulowany  w ramach rewitalizacji doliny Kłodnicy.

 

Sprzedaż

w drodze przetargu

 

5 380,00 zł

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona z VAT.
 •  Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 21.01.2021r. 12.02.2021r.).
 •  Informację o zamieszczonych w wykazie działkach można uzyskać pod numerem telefonu 32 30 11 364.
 • Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.