Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31-03-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),

- art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),

- po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

§ 1. 1. Od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, w każdej ilości, wytworzonej na terenie danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 1 m 3 /rok/nieruchomość.
§ 2. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sprzed nieruchomości prowadzony będzie z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, jeden raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca,

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz na tydzień,


2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowań wielomateriałowych – jeden raz w miesiącu,
a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym – jeden raz na cztery tygodnie,

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz na tydzień,


3) bioodpady:
a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, jeden raz na cztery tygodnie w okresie od grudnia do marca,

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz na tydzień,


4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w roku.

2. Pozostałe odpady, tj. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) bez ograniczeń ilościowych:
1 papier,

2 metal,

3 tworzywa sztuczne,

4 szkło,

5 opakowania wielomateriałowe,

6 bioodpady,

7 meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9 zużyte opony,

10 odpady niebezpieczne,

11 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

12 przeterminowane leki i chemikalia,

13 zużyte baterie i akumulatory,b) w ilości do 1 m 3 /rok/nieruchomość: 1 odpady budowlane i rozbiórkowe.2. Przeterminowane leki zbierane są ponadto w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Gierałtowice.
3. Zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), zbierane są ponadto w oznaczonych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych i placówkach handlowych na terenie Gminy Gierałtowice.
4. Prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odmówi przyjęcia odpadów w przypadku jeżeli ilość lub rodzaj odpadów wskazują na to, że powstały na nieruchomości niezamieszkałej lub po przekroczeniu określonej w ust. 1 pkt 1 lit. b) ilości odpadów.
5. Informację o lokalizacji punktu oraz godzinach jego otwarcia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez publikację w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Gierałtowice.

§ 4. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Gierałtowice wypełnia obowiązek właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie wyposażenia:
1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów w ilościach określonych w ust. 4 - 6 oraz w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2;
2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w pojemniki o pojemności 1100 litrów do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów i selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Nowe pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będą dostarczane na nieruchomość zamieszkałą w następujących przypadkach:
1) potrzeba wyposażenia nieruchomości z uwagi na zamieszkanie na niej mieszkańców,
2) potrzeba zwiększenia ilości pojemników, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców na danej nieruchomości,
3) uszkodzenie dotychczas użytkowanego przez właściciela nieruchomości pojemnika na skutek jego zwyczajowego użytkowania, jeżeli uszkodzenie to uniemożliwia prawidłowe użytkowanie pojemnika.

3. Nowe pojemniki do zbierania bioodpadów będą dostarczane na nieruchomość zamieszkałą w następujących przypadkach:
1) potrzeba wyposażenia nieruchomości z uwagi na zamieszkanie na niej mieszkańców,
2) uszkodzenie dotychczas użytkowanego przez właściciela nieruchomości pojemnika na skutek jego zwyczajowego użytkowania, jeżeli uszkodzenie to uniemożliwia prawidłowe użytkowanie pojemnika.

4. Ustala się, iż jeden pojemnik do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów przypada na 4 osoby zamieszkujące nieruchomość.
5. W przypadku większej niż cztery, liczby osób zamieszkującej nieruchomość, Gmina Gierałtowice zapewnia dodatkowy pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 120 litrów na każde kolejne cztery osoby, lub odpowiednio o większej pojemności, tj. 240 litrów lub 1100 litrów, zgodnie z zasadą określoną w ust 4.
6. Ustala się, iż Gmina Gierałtowice zapewnia jeden pojemnik do zbierania bioodpadówo pojemności 240 litrów na nieruchomość zamieszkałą, a w przypadku kompostowania bioodpadów w pojemnik o pojemności 120 litrów.
7. Bioodpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadku gdy bioodpady:
1) nie mieszczą się w pojemnikach do zbierania bioodpadów,
2) pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem odbioru bioodpadów sprzed nieruchomości.

8. Gmina Gierałtowice utrzymuje dostarczone pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
9. Właściciel nieruchomości może we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów.
10. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów dostarczane są właścicielowi nieruchomości w momencie odbioru danego rodzaju odpadów w ilości każdorazowo równej ilości oddanych worków, zgodnie z rodzajem odpadów, które się w nich znajdowały. Worki są również dostępne w Urzędzie Gminy Gierałtowice, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz innych wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Gierałtowice.

§ 5. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła zgłoszenie o zaistniałej sytuacji w formie elektronicznej na e-mail ros@gieraltowice.pl lub odpady@gieralowice.pl do 3 dni roboczych po terminie odbioru określonego rodzaju odpadów komunalnych lub niewłaściwego świadczenia usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Informacja taka może być także przekazana osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice lub telefonicznie pod numerem telefonu Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (32) 301 13 91; 2. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług obejmuje podanie: imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, adresu nieruchomości, rodzaju niewłaściwego świadczenia usług (np. brak odbioru odpadów, niewłaściwe świadczenie usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, itd.), terminu odbioru danego rodzaju odpadów komunalnych wskazanego w stosownym harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych lub terminu zaistniałej sytuacji w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. Gmina Gierałtowice zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania zgłoszeń anonimowych oraz zgłoszeń, które dokonane zostaną po terminie określonym w pkt. 1.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach dodatkowej odpłatnej usługi, świadczonej przez Gminę Gierałtowice, może pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Szczegółowy sposób świadczenia dodatkowej usługi określa odrębna uchwała.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/91/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5413) oraz uchwała Nr XXXVI/240/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/91/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 4656).
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31-03-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odp.pdf

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: PDF247_zakres i sposób świadczenia usług - odpady komunalne.Dz.Urz.Woj. Slask..pdf