Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich.

                                                                                                Gierałtowice, dnia 20.04.2021r.

PPG.6733.19.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm./, a także na podstawie art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1842);

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pana Jacka Iłczyka, ZPH „PROJ-PROSPER”, ul. Kozłowska 19, 44-100 Gliwice działającego w imieniu inwestora PGK Sp. z. o.o., ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich”


lokalizacja inwestycji na działkach nr:

  • 167, 158, 523/101, 164, 653/37, 112, 178/108, 109, 714/97, 106 (dot. sieci wodociągowej – działki drogowe),
  • 2, 1, 745/4, 765/6, 764/5, 8, 614/9, 615/9, 831/13, 702/13, 891/13, 760/13, 14, 821/15, 768/15, 835/18, 748/18, 842/19, 841/19, 779/22, 780/22, 885/23, 627/26, 706/27, 707/27, 30, 630/31, 772/35, 773/35, 713/36, 864/37, 774/38, 789/38, 783/41, 784/41, 440/42, 45, 215/46, 217/46, 49, 50, 850/53, 227/53, 188/56, 191/56, 494/70, 495/70, 116, 586/58, 587/58, 580/58, 581/53, 579/108, 709/53, 704/53, 515/58, 511/58, 512/58, 464/58, 568/58, 566/58, 565/58, 254/58, 508/58, 198/58, 637/24, 639/24, 638/24, 802/116, 747/116, 706/117, 709/117, 580/118, 448/118, 340/119, 341/119, 759/120, 760/120, 446/120, 491/121, 738/121, 739/121, 608/121, 627/122, 504/122, 352/123, 353/123, 632/124, 651/124, 652/124, 634/124, 720/125, 642/125, 641/125, 797/170, 655/128, 757/128, 842/129, 309/130, 310/130, 323/132, 1002/132, 558/133, 560/133, 172/134, 843/134, 640/135, 459/135, 413/136, 414/136, 461/137, 463/137, 781/70, 782/70, 473/69, 450/68, 694/68, 390/67, 391/67, 531/65, 532/65, 703/65, 411/64, 410/64, 452/63, 228/63, 504/62, 582/62, 224/61, 59 (dot. przyłączy wodociągowych).

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice. Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę e-PUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila.

 

PDFPrzebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich.pdf

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia:

 

Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 119,  tel.: (032) 30 11 371, 372,354
 e-mail: pp@gieraltowice.pl