Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Gierałtowice z dnia 23.04.2021 r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.110.2021 z dnia 23.04.2021r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

przez Gminę Gierałtowice

 

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl i na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.110.2021 z 23.04.2021r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości:

Rodzaj użytku, powierzchnia, [ha]

Pow. pod

dzierżawę

 

Wysokość stawki czynszu

 

Termin wnoszenia opłat

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

4

 

działka nr 209, arkusz 22,  obręb Przyszowice, KW

GL1G/00042670/0

Bi-0.1983

30 m2

29,10 zł + 23% podatku VAT/ miesięcznie

Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z dnia 20.01.2021r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

opłata wnoszona raz w roku w terminie  do 30

września

 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • działka częściowo zabudowana pawilonami handlowo-usługowymi położona przy ul. Parkowej,
 • dzierżawa na okres do 5 lat

z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem

7

działka nr 209, arkusz 22, obręb Przyszowice,

KW GL1G/00042670/0

Bi-0.1983

część nieruchomości tj. 654 m2, która zabudowana jest obiektem handlowym

385,86 zł + 23% podatku VAT.

Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z dnia 20.01.2021r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

opłata miesięczna, płatność do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT

 • na nieruchomości znajduje się budynek stanowiący nakłady osób trzecich,
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • działka częściowo zabudowana pawilonami handlowo-usługowymi położona przy ul. Parkowej,
 • dzierżawa na okres do 10 lat

 

 

pod działalność apteki

 

 

 1. W przypadku, gdy o dzierżawę będzie ubiegać się więcej niż jedna osoba może być ogłoszony przetarg.
 2. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.05.2021r.
 3. Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.
 4. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48a oraz na stronach internetowych urzędu: www.bip.gieraltowice.pl, www.gieraltowice.pl  - okres wywieszenia wykazu: od 23.04.2021r. do 14.05.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 5. Informacje o działkach zamieszczonych w wykazie uzyskać można pod nr tel. 32 30 11 364 lub poprzez e-mail: pp@gieraltowice.pl