Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXIV/252/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 r. (ze zmianami) jak następuje:

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW
         
    (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -24 980,00 -24 980,00 0,00
         
  Dochody własne gminy -24 980,00 -24 980,00 0,00
         
  Opłaty -28 100,00 -28 100,00 0,00
  * inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów -28 100,00 -28 100,00 0,00
  - za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -28 100,00 -28 100,00 0,00
         
  Inne dochody należne gminie 3 120,00 3 120,00 0,00
         
801 Oświata i wychowanie 2 262 005,00 0,00 2 262 005,00
         
  Dochody własne gminy 2 262 005,00 0,00 2 262 005,00
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2 262 005,00 0,00 2 262 005,00
         
851 Ochrona zdrowia 3 024,00 3 024,00 0,00
         
  Inne środki określone w odrębnych przepisach 3 024,00 3 024,00 0,00

 

Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
         
  Inne dochody należne gminie 3 024,00 3 024,00 0,00
         
OGÓŁEM 2 240 049,00 -21 956,00 2 262 005,00

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/252/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok.pdf

PDFZalacznik1 XXXIV/252/2021.pdf

PDFZalacznik2 XXXIV/252/2021.pdf

PDFZalacznik3 XXXIV/252/2021.pdf

PDFZalacznik4 XXXIV/252/2021.pdf

PDFZalacznik5 XXXIV/252/2021.pdf