Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 638 ze zm.), po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/248/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2021 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2021 roku.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV/253/2021.docx

 

Utraciła moc - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 28.05.2021 r.

plik do pobrania: PDF8_rozstrzygnięcie nadzorcze nadz. XXXIV-253-2021 Regulamin zwierzęta.pdf