Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Chudowie przy ul. Ogrodowej.

 

                          Gierałtowice, dnia 28.06.2021 r.

  PPG.6733.26.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741/, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości, że w dniu 28.06.2021 r. wydana została decyzja nr 29/2021, znak PPG.6733.26.2021.GN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Chudowie przy ul. Ogrodowej, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 1754/94, 1755/94, 1690/96, 1614/95, 682/98, 683/97, 1400/120 (k.m. 12, 13, obręb Chudów);

na rzecz inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty z osobą prowadzącą sprawę, tel.: +32/30-11-371.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.” Zgodnie z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

PDFObwieszczenie przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Chudowie.pdf

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia :