Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich.

 

                          Gierałtowice, dnia 28.06.2021 r.

  PPG.6733.19.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741/, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości, że w dniu 28.06.2021 r. wydana została decyzja nr 27/2021, znak PPG.6733.19.2021.GN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich”, lokalizacja inwestycji na działkach nr:

167, 158, 523/101, 164, 653/37, 112, 178/108, 109, 714/97, 106 (dot. sieci wodociągowej – działki drogowe),

2, 1, 745/4, 765/6, 764/5, 8, 614/9, 615/9, 831/13, 702/13, 891/13, 760/13, 14, 821/15, 768/15, 835/18, 748/18, 842/19, 841/19, 779/22, 780/22, 885/23, 627/26, 706/27, 707/27, 30, 630/31, 772/35, 773/35, 713/36, 864/37, 774/38, 789/38, 783/41, 784/41, 440/42, 45, 215/46, 217/46, 49, 50, 850/53, 227/53, 188/56, 191/56, 494/70, 495/70, 116, 586/58, 587/58, 580/58, 581/53, 579/108, 709/53, 704/53, 515/58, 511/58, 512/58, 464/58, 568/58, 566/58, 565/58, 254/58, 508/58, 198/58, 637/24, 639/24, 638/24, 802/116, 747/116, 706/117, 709/117, 580/118, 448/118, 340/119, 341/119, 759/120, 760/120, 446/120, 491/121, 738/121, 739/121, 608/121, 627/122, 504/122, 352/123, 353/123, 632/124, 651/124, 652/124, 634/124, 720/125, 642/125, 641/125, 797/170, 655/128, 757/128, 842/129, 309/130, 310/130, 323/132, 1002/132, 558/133, 560/133, 172/134, 843/134, 640/135, 459/135, 413/136, 461/137, 463/137, 781/70, 782/70, 473/69, 450/68, 694/68, 390/67, 391/67, 531/65, 532/65, 703/65, 411/64, 410/64, 452/63, 228/63, 504/62, 582/62, 224/61, 59, 1070/136, 1071/136 (dot. przyłączy wodociągowych).

na rzecz inwestora:

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. K. Miarki 1,44-178 Przyszowice;

 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty z osobą prowadzącą sprawę, tel.: +32/30-11-371.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.” Zgodnie z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

PDFObwieszczenie - Przebudowa i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich.pdf (525,59KB)

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia :