Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w Przyszowicach przy ul. Brzeg.

 

                          Gierałtowice, dnia 28.06.2021 r.

  PPG.6733.25.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741/, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości, że w dniu 28.06.2021 r. wydana została decyzja nr 28/2021, znak PPG.6733.25.2021.GN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w Przyszowicach przy ul. Brzeg”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 745/251, 217, 267/110, 109, 108 (k.m. 1, 22, obręb Przyszowice);


na rzecz inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa14a, 44-102 Gliwice; 
 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty z osobą prowadzącą sprawę, tel.: +32/30-11-371.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.” Zgodnie z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

PDFObwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w Przyszowicach przy ul. Brzeg.pdf (344,24KB)

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia :