Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice  Nr 0050.187.2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.187.2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane

na cele rolne

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się roczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolne, stanowiących własność Gminy Gierałtowice w wysokości:

 1. Roczną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntów to wielokrotność kwintali żyta, pomnożona przez jego cenę przyjmowaną za podstawę do naliczenia podatku rolnego w danym roku podatkowym, która wynosi dla:

 

 1. gruntów ornych:
 1. klasa IIIa  - 4,6 dt/1ha
 2. klasa IIIb  -  4,0 dt/1ha
 3. klasa IVa  -  3,4 dt/1 ha
 4. klasa IVb  -  2,1 dt/1 ha
 5. klasa V  -  0,9 dt/1 ha
 6. klasa VI  -  0,4 dt/1 ha

 

 1. użytków zielonych:
 1. klasa III  -  3,0 dt/1ha
 2. klasa IV  -  1,6 dt/1 ha
 3. klasa V  -  0,6 dt/1 ha
 4. klasa VI  -  0,3 dt/1 ha

 

2.  Zwalnia się z czynszu dzierżawnego nieużytki, grunty pod drogami i ciekami.

3. Ustala się wynagrodzenie za korzystanie z gruntu użytkowanego rolniczo bez tytułu prawnego w wysokości 100% stawki czynszu obowiązującej w danym roku.

§ 2

W przypadku przeznaczenia gruntu do dzierżawy w drodze przetargu, stawki określone w niniejszym zarządzeniu stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dnia 21.11.2013r. w  sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie podjęcia.