Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży z dnia 14 września 2021 roku.

Strona archiwalna

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.200.2021 z dnia 14.09.2021r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie:

 •   art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r.
    poz. 1372),
 •   art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020r.   poz. 1990),
 • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).
   

    Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Gierałtowice, położone w Paniówkach przy ulicy Borowej, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr:

 • 1831/33 o powierzchni 0.0654 ha,
 • 1620/33 o powierzchni 0.0744 ha,
 • 1621/33 o powierzchni 0.0733 ha,
 • 1622/33 o powierzchni 0.0723 ha,
 • 1623/33 o powierzchni 0.2179 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00039643/8.

§ 2

W/w nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.200.2021

z dnia 14.09.2021r.

 

     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2020r. poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Lp.
 
Miejscowość położenie
 
 
Nr geodezyjny
działki
 
 
Pow. w m2
użytek
 
Właściciel,
Nr księgi wieczystej
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie
w miejscowym
planie/studium
 
 
Rodzaj
zbycia
 
Cena nieruchomości
 
 
 
1
 
Paniówki
ul. Borowa
 
1831/33
https://gieraltowice
.e-mapa.net/?identifyParcel
=240503
_2.0003.AR_5.1831/33
 
654
 
RV,
RVI
 
Gmina Gierałtowice
GL1G/00039643/8
 
 
Nieruchomość położona jest przy ul. Borowej.  Dostęp do drogi publicznej zapewniony bezpośrednio od ul. Borowej bądź poprzez działkę nr 1833/33, stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej, będącej własnością Gminy Gierałtowice. Kształt działki zbliżony do kwadratu o wymiarach 25m x 26m. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, teren zielony,  pojedyncze krzewy. Sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych,  tereny zielone, oraz leśne. Położona jest  w zasięgu terenu górniczego Makoszowy II. W zasięgu nieruchomości znajdują się sieć: wodociągowa, energetyczna i gazowa.
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
W granicach działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia prac należy na nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt i we własnym zakresie.   
 
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   przewidywany termin uchwalenia planu przez Radę Gminy Gierałtowice przełom września i październiku 2021r.,
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice działka  znajduje się w strefie o symbolach: MU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz KDL10 co oznacza teren dróg klasy L,
 • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. działka znajduje się w strefie o symbolach: 1MNU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami oraz 6KDD i 7KDD co oznacza tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”  (w niewielkiej części),
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 
Sprzedaż
w drodze przetargu
 
100 300 zł
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
 
2
 
 
Paniówki
ul. Borowa
 
1620/33
https://gieraltowice
.e-mapa.net/?identifyParce
l=240503
_2.0003.AR
_5.1620/33
 
744
 
RV,
RVI
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Gierałtowice
GL1G/00039643/8
 
 
 
 
 
Nieruchomość położona w rejonie  ul. Borowej. Dostęp do drogi publicznej zapewniony od ul. Borowej poprzez działkę nr 1833/33, stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej, będącej własnością Gminy Gierałtowice. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach 25m x 29m. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, teren zielony, pojedyncze krzewy, teren równy z niewielkim spadkiem w kierunku południowym.  Sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych, tereny zielone oraz leśne. Położona jest  w zasięgu terenu górniczego Makoszowy II. W zasięgu nieruchomości znajdują się: sieć wodociągowa, energetyczna i gazowa.
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
W granicach działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia prac należy na nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt i we własnym zakresie.   
 
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   przewidywany termin uchwalenia planu przez Radę Gminy Gierałtowice przełom września i październiku 2021r.,
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice działka  znajduje się w strefie o symbolach: MU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. działka znajduje się w strefie o symbolu 1MNU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami,
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 
Sprzedaż
w drodze przetargu
 
 
 
 
 
120 100 zł
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
 
3
 
Paniówki
ul. Borowa
 
1621/33
https://gieraltowice
.e-mapa.net/?identifyParce
l=240503
_2.0003.AR_5.1621/33
 
733
 
RV,
RVI
 
Gmina
Gierałtowice
GL1G/00039643/8
 
 
 
Nieruchomość położona w rejonie  ul. Borowej. Dostęp do drogi publicznej zapewniony od ul. Borowej poprzez działkę nr 1833/33, stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej, będącej własnością Gminy Gierałtowice. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach 25m x 30m. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, teren zielony, pojedyncze krzewy, teren równy z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych,  tereny zielone oraz leśne. Położona jest  w zasięgu terenu górniczego Makoszowy II. W zasięgu nieruchomości znajdują się: sieć wodociągowa, energetyczna i gazowa.
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
W granicach działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia prac należy na nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt i we własnym zakresie.   
 
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   przewidywany termin uchwalenia planu przez Radę Gminy Gierałtowice przełom września i październiku 2021r.,
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice działka  znajduje się w strefie o symbolach: MU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. działka znajduje się w strefie o symbolu 1MNU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami,
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 
Sprzedaż
w drodze przetargu
 
118 300 zł
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
 
4
 
Paniówki
ul. Borowa
 
1622/33
https://gieraltowice
.e-mapa.net/?identifyParcel
=24050
3_2.0003.AR_5.1622/33
 
723
 
RV,
RVI
 
Gmina
Gierałtowice
GL1G/00039643/8
 
 
 
Nieruchomość położona w rejonie  ul. Borowej. Dostęp do drogi publicznej zapewniony od ul. Borowej poprzez działkę nr 1833/33, stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej, będącej własnością Gminy Gierałtowice. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach 25m x 29m. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, teren zielony, pojedyncze krzewy, teren równy z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych, tereny zielone oraz leśne. Położona jest  w zasięgu terenu górniczego Makoszowy II. W zasięgu nieruchomości znajdują się: sieć wodociągowa, energetyczna i gazowa.
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
W granicach działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia prac należy na nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt i we własnym zakresie.   
 
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   przewidywany termin uchwalenia planu przez Radę Gminy Gierałtowice przełom września i październiku 2021r.,
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice działka  znajduje się w strefie o symbolach: MU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w strefie o symbolach: 1MNU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami oraz 7KDD co oznacza tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”  (w niewielkiej części),
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 
Sprzedaż
w drodze przetargu
 
116 700 zł
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
 
5
 
Paniówki
ul. Słoneczna
 
1623/33
https://gieraltowice
.e-mapa.net/?identifyParcel
=240503_2.0003
.AR_5.1623/33
 
2179
 
RV,
RVI
 
Gmina
Gierałtowice
GL1G/00039643/8
 
 
 
Nieruchomość położona jest przy ul. Słonecznej. Dostęp do drogi publicznej zapewniony bezpośrednio od ul. Słonecznej. Działka niezabudowana, niezagospodarowana o nieregularnym kształcie, teren zielony, pojedyncze krzewy. Sąsiedztwo stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych,  tereny zielone oraz leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej działka graniczy z przepompownią ścieków. Położona jest  w zasięgu terenu górniczego Makoszowy II. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą techniczną.  W zasięgu nieruchomości znajdują się sieć: wodociągowa, energetyczna i gazowa. Południowa część znajduje się w strefie oddziaływania urządzeń infrastruktury technicznej.
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
W granicach działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia prac należy na nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt i we własnym zakresie.   
 
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   przewidywany termin uchwalenia planu przez Radę Gminy Gierałtowice przełom września i październiku 2021r.,
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice działka  znajduje się w strefie o symbolach MU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz przez działkę przebiega  napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefą techniczną,
 •  w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. działka znajduje się w strefie o symbolach: 1MNU co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami oraz w niewielkiej części 7KDD co oznacza tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”, 
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 

Sprzedaż
w drodze przetargu
 
186 300 zł
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
 •   Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 14.09.2021r. do 6.10.2021r.).
 •  Informację o zamieszczonych w wykazie działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach pokój 116, tel. 32 30 11 364 lub poprzez email:pp@gieraltowice.pl
 • Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Borowa 2021.pdf