Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony i kontroli stanu środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.202.2021 z dnia 14 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Gierałtowice
 ogłasza konkurs na wolne  stanowisko urzędnicze:

Podinspektor  ds. ochrony i kontroli stanu środowiska
w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Gierałtowice
 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Bezpośrednia obsługa petentów w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
  2. Prowadzenie baz danych i informacji o środowisku i jego ochronie,
  3. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska (gospodarki odpadami, gospodarki wodnościekowej, ochrony powietrza, utrzymania czystości itp.),
  4. Udział w realizacji programów z zakresu poprawy stanu środowiska np. Program Ograniczania Niskiej Emisji.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
 2. co najmniej  2 letnie  doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną środowiska,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w szczególności z zakresu samorządu gminnego,  ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminach itp.,
 4. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 6. dyspozycyjność,
 7. prawo jazdy kategorii B,
 8. obywatelstwo polskie;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe: 
  1. doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej,
  2. doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków (mile widziane),
  3. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta,
  4. znajomość procedur postępowania administracyjnego.
 2. Umiejętności osobiste:
 1. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 2. samodzielność,
 3. umiejętności analityczne,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. komunikatywność w mowie i piśmie,
 6. dokładność i skrupulatność,
 7. odporność na stres.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych powyżej 4 h dziennie,
 2. kontakty z klientami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych itp., w tym kontakty telefoniczne i e-mail,
 3. praca związana z wyjazdami poza siedzibę Urzędu,
 4. stanowisko znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze, z wejściem dla osób niepełnosprawnych, bez możliwości korzystania z windy.
 5. Urząd Gminy zastrzega, celem sprawdzenia kompetencji pracownika możliwość zawarcia umowy na czas określony.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (wzór  stanowi załącznik do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny kandydata,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż w jednostkach samorządu terytorialnego,
 5. kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  oraz  umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,
 10. potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną dla kandydatów (załącznik do kwestionariusza osobowego kandydata),
 11. oświadczenie o następującej treści: „ Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji na w  Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”. 

 

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Podinspektor  ds. ochrony i kontroli stanu środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice ” – Nr naboru OKP.2110.2.2021”,  należy składać w kancelarii Urzędu Gminy na parterze, w pokoju nr 01, w terminie do 24 września  2021r.  do godz. 15 – tej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 

Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

DOCkwestionariusz-osobowy-kandydata.doc
DOCXOGŁOSZENIE OŚGK_1.docx