Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Sprawozdanie z realizacji

 Programu współpracy Gminy Gierałtowice

z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

 

I.          PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GIERAŁTOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2019r.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w art.7 ust.1 pkt. 19 i art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Natomiast art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty uchwały Nr L/350/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 października 2019r.

 

II.         FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie realizacji zadań odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W 2019 roku przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert.

 

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotacje w łącznej kwocie 165 000,00 zł otrzymało dziewięć organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 10 zadań:

 

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

Kwota  dotacji

 

Klub Abstynentów „Stokrotka”

Promocja trzeźwego stylu życia

21 000

Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”

Na wyciągnięcie ręki

7 200

Fundacja „Arka Noego”

Bezpieczna Przystań

 

6 500

LKS  Gwiazda  Chudów

Sportowe zajęcia ogólnorozwojowe jako alternatywa w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży

14 000

LKS  35 Gierałtowice

 

Z piłką przeciw uzależnieniom – przez turniej, obóz i życie

14 000

LKS  Tempo Paniówki

 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez wzbogacenie oferty różnorodnych form pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyjnych

14 000

LKS Jedność 32 Przyszowice

Z pływaniem i piłką nożną przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym

63 300

Klub Sportowy Garda Gierałtowice

Z dala od nałogów poprzez sportowy tryb życia

9 500

Stowarzyszenie sportowo-rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej

Wychowanie poprzez sport

13 000

Stowarzyszenie Żeglarskie „Kotwica”

Gniazdo Piratów IV

 

2 500

 

 

2. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje w łącznej kwocie  87 000,00 zł otrzymało siedem organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 8 zadań.

           

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

Kwota  dotacji

 

LKS  Gwiazda  Chudów

Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży – sekcja  piłki nożnej

 

10 000

LKS 35 Gierałtowice

 

Dziecięca  sekcja piłki nożnej

 

 

12 000

LKS  Tempo Paniówki

 

Szkolenie sportowe mieszkańców Sołectwa Paniówki

 

10 000

LKS  Jedność 32 Przyszowice

Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej

 

 

17 000

LKS  Jedność 32 Przyszowice

Szkolenie sportowe dzieci w pływaniu

 

10 000

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne

Akademia Piłki Nożnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną

9 000

Klub Sportowy Garda Gierałtowice

Prowadzenie zajęć sportowych dotyczących boksu dla dzieci i młodzieży

 

13 000

Stowarzyszenie GTW

GTW Akademia Wspinaczki Gierałtowice

 

 

6 000

 

3. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury dotacje w łącznej kwocie 16 350,00 zł otrzymało siedem organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 8 zadań.

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

 

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”

Z niczego nie ma nic

1 140

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”

Śladem Gwarków Śląskich

1 050

Kółko Rolnicze Gierałtowice

Dekoracje z materiału, które uszyjesz sama, czyli kobiece inspiracje na ozdoby wnętrz

1 400

Kółko Rolnicze Gierałtowice

Kartoflada

 

1 000

Parafia Gierałtowice

Z piosenką na ustach w świat

 

2 500

Towarzystwo Miłośników Przyszowic

Promocja gminy i sołectwa, organizacja spotkań, wystaw

1 500

Stowarzyszenie Porada

 

100 lat I Powstania Śląskiego

4 500

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie

Wędkowanie na Moczurach

3 260

 

           

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w ochrony zdrowia udzielono jednej dotacji:

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

 

Nazwa zadania publicznego

 

Kwota dotacji

 

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.

Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, celem poprawy ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej.

4 998

 

 1. W trybie pozakonkursowym (tzw. małe dotacje), udzielono pięciu dotacji:

a/ z zakresu kultury fizycznej i sportu:

 • LKS  Tempo Paniówki na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Poprawa sprawności mieszkańców Gminy Gierałtowice” - w kwocie 3 000 zł,
 • LKS  Jedność 32 Przyszowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Polski,” - w kwocie 4 000 zł,
 • KS GARDA Gierałtowice na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem „VI Memoriał im. Tadeusza Łady”  - w kwocie 2 000 zł.
 • KS GARDA Gierałtowice na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Udział zawodników i zawodniczek w Pucharze Polski oraz w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach bokserskich” -  4 000 zł.

 

b/ z zakresu kultury i sztuki:

 • Parafia Gierałtowice na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem  „Koncert na Gminnym Jarmarku Świątecznym, udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów i Chórów Powiatu Gliwickiego” - w kwocie 1 330 zł

 

Łącznie w 2019 roku Wójt Gminy Gierałtowice zawarł z organizacjami pozarządowymi 32 umowy, na kwotę 287 678 zł.  Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

 

 

III.        POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

 1. nieodpłatne użyczanie organizacjom samorządowym lokali na siedziby w budynkach znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice,
 2. nieodpłatne udostępnianie sali, na spotkania i organizowane imprezy, w budynkach znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice,
 3. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy, informacje o ogłaszanych przez Wójta Gminy  konkursach na realizacje zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach oraz ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych,
 4. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”,
 5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy  - w 2019r. poddano pod konsultację 24 projekty uchwał,
 6. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje lub  prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego, przekazywanie własnych materiałów promocyjnych, zakup nagród, pucharów, medali

dot. m.in. przedsięwzięć:

 

Organizacja

 

Działanie

Polski Związek Filatelistów

Oddział w Zabrzu

 

Międzynarodowe Targi Turystyczne

Półfinał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Zabrzu.

Klub Abstynentów Stokrotka

 

rajdy rowerowe, wyjazdy terapeutyczny

Związek Emerytów i Rencistów

Koło Gierałtowice

Jubileusz 50-lecia - spotkanie z seniorami

KGW w Gierałtowicach

 

Targi Turystyki Podziemnej w Zabrzu

KGW w Przyszowicach

 

Kiermasz Wielkanocny w Chorzowie

KGW w Paniówkach

I Gierałtowicki Dzień Seniora

 

KGW w Paniówkach

 

Dożynki Powiatowe

KGW w Chudowie

Noc Kubały -  impreza plenerowa w Gliwicach

Związek Górnośląski Koło Gierałtowice

Koncert Muzyki Organowej

LKS Tempo Paniówki

 

Turniej Szóstek + II Charytatywny Festyn Sportowy

LKS Gwiazda Chudów

 

Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta

LKS Gwiazda Chudów

 

Turniej Piłki Nożnej z Okazji Dnia Dziecka

LKS Jedność 32 Przyszowice

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Jedności

LKS Jedność 32 Przyszowice

 

Ogólnopolski Turniej Skata Sportowego

KS Garda Gierałtowice

 

Turniej Bokserski im. Tadeusza  Łady

Stowarzyszenie GTW Gliwice

 

Zawody wspinaczkowe

 

 

V.        PODSUMOWANIE

 

Programu Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi ma na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.

Współpraca między samorządem Gminy Gierałtowice a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności.

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym, pozytywnie wpłynęły na kontakty i wzajemne relacje.

Przedstawione w pkt. II i III informacje z realizacji Programu wskazują na zrealizowanie założeń współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi.

 

Gierałtowice, 15.05.2020r.                                       

Sporządziła:

insp. Grażyna Płaszczyk